Skip to main content

Authority detail

Janišová, Jana, 1978-
Citation: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (k vydání připravila a historickou studií opatřila J. Janišová)
Citation: www(Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
Citation: osobní sdělení

Show works by given autority
Show works about given autority