Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Žitný, Miroslav, 1986-

Citace: Žitný, Miroslav (edt): Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1610, 2015
Citace: www(Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav), cit. 8. 2. 2016
Citace: www(Dudácké trio ze Strakonic), cit. 8. 2. 2016