Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Rusnák, Rastislav, 1976-

Citation: Jeho: K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách. - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 1, s. 87-100
Citation: SKK SR, cit. 14. 12. 2012
Citation: www(Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav), cit. 19. 12. 2012