Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Archeologické výzkumy v jižních Čechách / Vyd. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Jihočeské muzeum (České Budějovice)
České Budějovice Jihočeské muzeum 1983-
Rozsah: sv.
ISSN: 0231-8237

Věcné téma: Archeologie
Věcné téma: Nálezy archeologické
Věcné téma: Sborníky prací
Věcné téma: Výzkumy archeologické
Věcné téma: Čechy jižní (Česko)
Geografické téma: Čechy jižní (Česko)
Forma/žánr: Sborníky prací
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2018 N;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1983 N;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura
Halštatské sídliště v Letech u Mirovic / Fröhlich, Jiří, 1946- 2005
Středověký hrádek na vrchu Thurmbergu u Ostrova na Šumavě (okr. Český Krumlov) / Chvojka, Ondřej, 1975- 2005
Zemní fortifikace hradu Borotína (okr. Tábor) / Kypta, Jan, 1979- 2005
Velká věž hradu Dobronice / Varhaník, Jiří, 1954- 2005
Počátky středověkého osídlení měst Pelhřimov a Humpolec v archeologii / Hejhal, Petr, 1975- 2005
Vícov u Přeštic (okr. Plzeň-jih) středověké osídlení při kostele sv. Ambrože / Pícka, Jan, 1978- 2005
Pozdně gotická a goticko-renesanční kachlová kamna ze zámku Chanovice / Tetour, Michal 2005
Bibliografie prací Jiřího Fröhlicha - dodatek / Chvojka, Ondřej, 1975- 2006
Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou / Chvojka, Ondřej, 1975- 2006
Sídliště z mladší a pozdní doby bronzové v Čížové u Písku : dodatek - archeologický výzkum v roce 2005 / Chvojka, Ondřej, 1975- 2006
Výzkum sídliště z doby laténské a starší doby římské v Českých Budějovicích / Zavřel, Petr, 1954- 2006
Roubená komora na hradě Louzek / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2006
Středověká tvrz a novověký dvůr v Býšově okr. České Budějovice / Šída, Petr, 1976- 2006
Dendrochronologická analýza dřevěných konstrukcí tvrze v zaniklé obci Býšov / Kolář, Tomáš 2006
Vyšehrad v době Karla IV. (1316-1378) / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2006
Středověká olověná plomba z hradu Hus na Prachaticku / Parkman, Marek, 1971- 2006
Keramická lucerna z Tábora : příspěvek k dějinám středověkých a raně novověkých svítidel / Krajíc, Rudolf, 1954- 2006
Doklady rudných mlýnů ze středověké důlní aglomerace Staré Hory u Jihlavy / Hejhal, Petr, 1975- 2006
Nálezy pozdně středověkých a raně novověkých kachlů v Písku "Na Bakalářích" / Simota, Vlastimil, 1978- 2006
Topograficko-archeologický průzkum a výzkum šibenic v okrese Strakonice v letech 1995-2005 : (předběžná zpráva) / Michálek, Jan, 1947- 2006
Bibliografie prací Jana Michálka za roky 2000-2007 / Chvojka, Ondřej, 1975- 2007
Bechyně - Táborská ulice ; Archeologický výzkum v roce 2006 / Krajíc, Rudolf, 1954- 2007
Mohylové sídliště na staveništi firmy Faurecia v Písku / Fröhlich, Jiří, 1946- 2007
Knovízské a bylanské žárové pohřebiště v Radovesicích, okr. Teplice, Ústecký kraj / Koutecký, Drahomír, 1931- 2007
Ostrov u Stříbra - osídlení z přelomu doby bronzové a doby železné / Tetour, Michal 2007
Pravěké polykulturní sídliště u Rataj (okr. Tábor) : příspěvek k laténskému osídlení Bechyňska / Chvojka, Ondřej, 1975- 2007
Záchranný výzkum sídlištního objektu z počátku doby stěhování národů ve Zlivi (okr. České Budějovice) / Zavřel, Petr, 1954- 2007
Výzkum raně středověké mohyly u Vitějovic na Prachaticku / Beneš, Jaromír, 1959- 2007
Slovanské hradiště v Branišovicích / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2007
Vizuální a radiový průzkum opevnění raně středověkého hradiště u Řepice (okr. Strakonice) / John, Jan 2007
Středověká fortifikace u Dražic na Táborsku / Chvojka, Ondřej, 1975- 2007
Pozůstatky pozdně středověkých kachlových kamen z parcely domu čp. 27 v Českém Krumlově : (příspěvek k poznání vazeb mezi českou, uherskou a švýcarskou kamnářskou produkcí) / Hrubý, Petr, 1973- 2007
Využití geofyzikálních metod Archeologického ústavu v Praze při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách / Křivánek, Roman, 1964- 2007
Pozdně paleolitická a mezolitická stanoviště na horní Vltavě u Perneku : nové poznatky o předneolitickém osídlení Lipenska = Spätpaläolithische und mesolithische Fundstellen an der oberen Moldau bei Pernek. Neue Erkenntnisse über die vorneolithische Besiedlung des Lipno-Gebiets / Šída, Petr, 1976- 2008
Mohylová pohřebiště na Táborsku = Burial Mound Cemeteries in the Tábor region / Menšík, Petr 2008
Hradec u Dobřejovic (okr. České Budějovice) : hradiště ze starší doby bronzové = Hradec bei Dobřejovice (Kr. České Budějovice). Der frühbronzezeitliche Burgwall / Chvojka, Ondřej, 1975- 2008
Starší doba bronzová na Příbramsku : nové poznatky k osídlení regionu a poznámky k sedlovitým sekerám z území Čech = Die frühe Bronzezeit im Gebiet von Příbram. Neue Erkenntnisse zur Besiedlung der Region und Anmerkungen zu Rillenbeilen aus Böhmen / Korený, Rastislav, 1970- 2008
Nové pravěké nálezy z okolí Českého Krumlova = Neue vorgeschichtliche Funde aus der Umgebung von Český Krumlov / Chvojka, Ondřej, 1975- 2008
Třetí sídelní areál mohylové kultury střední doby bronzové v průmyslové zómně Písek - sever = Die Dritte Siedlung der mittelbronzezeitlichen Hügelgräberkultur im Industriegebiet Písek - Nord / Fröhlich, Jiří, 1946- 2008
Pozdně halštatské sídliště na staveništi firmy Faurecia v Písku = Eine späthallstattzeitliche Siedlung auf der Baustelle der Firma Faurecia in Písek / Fröhlich, Jiří, 1946- 2008
Záchranný výzkum v předpolí oppida Třísov (okr. Český Krumlov) roku 1958 = Die Rettungsgrabung des Jahres 1958 im Vorfeld des Oppidums Třísov (Kr. Český Krumlov) / Hlava, Miloš, 1972- 2008
Raně středověké osídlení podél středního toku Vltavy = Die frühmittelalterliche Besiedlung entlag des mittleren Moldaulaufes / Fröhlich, Jiří, 1946- 2008
Digitální model terénu slovanského hradiště v Branišovicích u Českých Budějovic = Das digitale Geländemodell des slawischen Brugwalls von Branišovice bei České Budějovice / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2008
Pravěké nálezy v areálu národní kulturní památky Strakonický hrad : archeologické výzkumy a nálezy v letech 1937-2006 = Vorgeschichtliche Befunde und Funde im Areal des Nationalkulturdenkmals Strakonice Burg. Archäologische Grabungen und Funde in den Jahren 1937-2006 / Michálek, Jan, 1947- 2008
Nová zjištění k vývoji ostrožny strakonického hradu ve středověku = Neue Feststellungen zur Entwicklung der Strakonicer Burgsporn im Mittelalter / Valkony, Jiří, 1971- 2008
Renesanční sklepy v Radomyšli u Strakonic = Renaissancezeitliche Keller in Radomyšl bei Strakonice / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2008
"Amulety" z oppida Třísov (okr. Český Krumlov) = "Amulette" aus dem Oppidum Třísov (Kr. Český Krumlov) / Hlava, Miloš, 1972- 2009
Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2008. Informační kolokvium České arecheologické společnosti, 31.3.-1.4.2009, Národní muzeum v Praze / Chvojka, Ondřej, 1975- 2009
Písecká předměstí ve středověku (s doklady mariánského a svatokateřinského kultu) = Die Vorstädte von Písek im Mittelalter (mit Belegen des Marien- und Katharinenkultures) / Fröhlich, Jiří, 1946- 2009
Pokus o lokalizaci lomu na červeně zabarvenou žulu pro písecké gotické kostely= Ein Versuch zur Lokalisierung des Steinbruchs für den Rotgranit der gotischen Kirches / Fröhlich, Jiří, 1946- 2009
Nálezy keramiky doby stěhování národů ze Zvíkova (okr. Písek) = Funde völkerwanderungszeitlicher Keramik aus Zvíkov (Kr. Písek) / Jiřík, Jaroslav 2009
Výzkum sídlištního objektu ze starší doby laténské v Ratajích (okr. Tábor) = Erforschung und Freilegung eines frühlatenezeitlichen Siedlungsobjektes bei Rataje (Kreis Tábor) / Michálek, Jan, 1947- 2009
Březnice - první ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku = Březnice - das erste Flachgräberfeld der Urnenfelderzeit im Gebiet von Bechyně / Chvojka, Ondřej, 1975- 2009
Hradiště s nálezy ze starší doby bronzové a doby halštatské u Opalic (okr. České Budějovice) = Ein Burgwall mit Funden der frühen Bronzezeit und der Hallstattzeit bei Opalice (Kr. České Budějovice) / Chvojka, Ondřej, 1975- 2009
Sezimovo Ústí I - Švehlova ulice čp. 66 : archeologický výzkum v historickém centru města v roce 2009 / Krajíc, Rudolf, 1954- 2010
Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2009 : informační kolokvium České archeologické společnosti, 13.-14.4.2010, Národní muzeum v Praze / Chvojka, Ondřej, 1975- 2010
První archeologický výzkum v Mladé Vožici / Krajíc, Rudolf, 1954- 2010
Hradiště Chýnov u Tábora : archeologický výzkum 2007-2008 / Krajíc, Rudolf, 1954- 2010
Archeologický výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a objev zaniklé církevní architektury / Beneš, Jaromír, 1959- 2010
Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice) : hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy / Chvojka, Ondřej, 1975- 2010
Nová lokalita 13. století na Kolinecku (okr. Klatovy) / Pták, Martin 2010
Nové doklady předneolitického osídlení Táborska / Prokop, Vladimír 2010

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.