Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Archeologie východních Čech : recenzovaný časopis
Rozsah: ^^^sv. ; 24 cm
ISSN: 1805-4676

Věcné téma: archeologické nálezy
Věcné téma: archeologické výzkumy
Věcné téma: archeologické sbírky
Geografické téma: Čechy východní (Česko)
Forma/žánr: odborné časopisy
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : B 20 005
Signatura: : B10020

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2017 13; 14;
2016 11; 12;
2015 09; 10;
2014 07; 08;
2013 05; 06;
2012 03; 04;
2011 01; 02;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Příspěvek k poznání hmotné kultury hradu Strádova (k. ú. Ochoz u Nasavrk, okr. Chrudim) = A contribution to the knowledge of the material culture of Strádov Castle (cadastral area of Ochoz u Nasavrk, Chrudim District) / Musil, Jan, 1979- 2014
Relikt dřevěné stavby z počátku 14. století v Litomyšli = A relic of an early 14th century wooden structure in Litomyšl / Vích, David, 1971- 2016
Nález bronzové dýky ze Zdelova (okr. Rychnov nad Kněžnou) = A bronze dagger find from Zdelov (district of Rychnov nad Kněžnou) / Pleska, Miroslav 2012
Vrcholně středověké a novověké železné předměty z okolí Lubné na Poličsku = High medieval and modern period finds from the vicinity of Lubná in the Polička region / Vích, David, 1971- 2014
Podlažické sestry dvanáctého století v zápisech Codexu Gigas = 12th-century Podlažice sisters in the entries of the Codex Gigas / Charvát, Petr, 1949- 2017
Hradiště v Koldíně u Chocně ve světle archeologických nálezů = The hillfort of Koldín near Choceň in the light of archaeological finds / Vích, David, 1971- 2017
Nález raně středověké sekery ze Zdislavi (okr. Chrudim) = The discovery of an early medieval axe in Zdislav (Chrudim District) / Musil, Jan, 1979- 2017
Několik archeologických situací z 13. století z Rybitví (okr. Pardubice) = Several 13th century archaeological situations from Rybitví (Pardubice District) / Zavoral, Tomáš, 1981- 2017
Středověká odpadní jímka z Filištínské ulice čp. 39/I v Chrudimi = A medieval cesspit from Filištínská Street, house no. 39/l in Chrudim / Sehnoutková, Petra 2017
Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Heřmanova Městce (okr. Chrudim) = The excavation next to the church of St Peter and Paul in Kostelec near Heřmanův Městec (Chrudim District) / Frolík, Jan, 1956- 2017
Polní opevnění z války o bavorské dědictví mezi Třemi Bubny a Jaroměří = Field fortifications from the time of the War of the Bavarian Succession between Tři Bubny and Jaroměř / Hejhal, Petr, 1975- 2017
Noricko-panonské spony s křidélky na lučíku ve východních Čechách a na českomoravském pomezí = Norican-Pannonian winged fibulae in eastern Bohemia and in the Bohemian-Moravian borderland / Horník, Pavel, 1985- 2017
Drobná kolekce železných předmětů z okolí silnice pod Hřebčí u Moravské Třebové = A small assemblage of iron objects from the surroundings of a road under the hill of Hřebeč near Moravská Třebová / Vích, David, 1971- 2017
Prostorová analýza laténské keramiky na sídlišti ve Slepoticích = Spatial Analysis of the La Téne Pottery from the settlement in Slepotice / Suchopárová, Kateřina 2017
Relikty zaniklých cest mezi Křenovem a Hradcem nad Svitavou na Svitavsku ve světle archeologických nálezů = Remains of abandoned roads between Křenov and Hradec nad Svitavou in the Svitavy region in the light of archaeological finds / Vích, David, 1971- 2018
Nález sekery se srdčitým schůdkem na pomezí k.ú. Brloh a Jankovice (okr. Pardubice) = A find of axe with convex on the border between the cadastral areas of Brloh and Jankovice (Pardubice District) / Horník, Pavel, 1985- 2018
Nález sekery se srdčitým schůdkem na pomezí k.ú. Brloh a Jankovice (okr. Pardubice) = A find of axe with convex on the border between the cadastral areas of Brloh and Jankovice (Pardubice District) / Horník, Pavel, 1985- 2018
Nový nález kultury s lineární keramikou v Kuněticích (okr. Pardubice) = A new find from the period of the Linear Pottery culture at Kunětice (Pardubice District) / Burgert, Pavel, 1987- 2014
Nové halštatské sídliště v k. ú. Vysoké Mýto = New Hallstatt settlements in the cadastral of Vysoké Mýto / Vích, David, 1971- 2012
Neolitické osídlení v oblasti Boháneckého Chlumu = The Neolithical settlements in the Bohánecký Chlum area / Kalferst, Jiří, 1956-2013 2012
Záchranný archeologický výzkum na k.ú. Dražkovice v roce 2010 (okr. Pardubice) = Salvage archaeological excavation in the cadastral territory of Dražkovice in 2010 (district of Pardubice) : (nová zjištění slezskoplatěnického osídlení) / / Bulvová-Cebová, Kristýna 2012
Středověké nálezy z k. ú. České Heřmanice (okr. Ústí nad Orlicí) = : Medieval finds from the cadastral territory of České Heřmanice (district of Ústí nad Orlicí) / Vích, David, 1971- 2012
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu realizovaném při výstavbě kanalizace v obci Kunětice, okr. Pardubice = A report on the rescue excavation carried out during the construction of a sewage system in the village of Kunětice, Pardubice District / Jílek, Jan, 1981- 2018
Povrchové nálezy z doby římské z okolí Chroustovic (okres Chrudim) = Archaeological survey finds from the Romano-Germanic period from the proximity of Chroustovice (district of Chrudim) / Janošek Kašpárek, František, 1984- 2012
Raně středověké archeologické nálezy z k. ú. Říkovice (okr. Svitavy) = Early medieval archaeological finds from cadastral territory of Říkovice (district of Svitavy) / Vích, David, 1971- 2012
Drobné laténské nálezy z východních Čech I. Small La Tène finds from Eastern Bohemia I / Mangel, Tomáš 2012
Drobné laténské nálezy z východních Čech II. Small La Tène finds from Eastern Bohemia I. Mangel, Tomáš 2013
Pravěké nálezy okresu Havlíčkův Brod = Prehistorical finds in the district of Havlíčkův Brod / Pajerová, Martina 2012
Sídlištní objekt kultury nálevkovitých pohárů z Milíčevsi, okr. Jičín = A settlement object of the Funnel-Beaker culture from Milíčeves, district of Jičín / Ulrychová, Eva, 1952- 2012
Sídliště z mladší doby bronzové a pozdní doby halštatské v Jaroměři = A settlement in the young Bronze Age and late Halstatt period in Jaroměř / Novák, Miroslav, 1980- 2012
Příspěvek antropologie k poznání laténských pohřebišť v horním Polabí = An anthropological contribution towards understanding of the La Tène cemeteries in the upper Elbe region / Mangel, Tomáš 2012
Výzkum mezolitického osídlení na k. ú Vlčkov (okr. Svitavy) v roce 2011 = Research of the Mesolithic settlement in the cadastral district Vlčkov (Svitavy district) in 2011 / Kapustka, Katarína 2013
Jiří Kalferst : (25. 2. 1956 - 14. 4. 2013) / 2013
Depoty z doby bronzové z Jičíněvsi (okr. Jičín) ve světle dobových pramenů = Hoards of the Bronze Age from Jičíněves (Jičín district) in the light of contemporary sources / Hlava, Miloš, 1972- 2013
Sídliště z mladší/pozdní doby římské ve Smiřicích (okr. Hradec Králové) = Settlement from the Young / Late Roman period in Smiřice (Hradec Králové district) / Horník, Pavel, 1985- 2013
Několik poznámek ke chrudimskému popravišti = Some remarks to Chrudim execution site / Musil, Jan, 1979- 2013
Krolmus a Petera Rohoznický : dva romantičtí archeologové v Jaroměři roku 1858 = Krolmus and Petera Rohoznický: two romantic archaeologists in Jaroměř, 1858 / Sklenář, Karel, 1938- 2013
Polykulturní lokalita Libuň čp. 45 (okr. Jičín) = Multicultural location Libuň No. 45 (Jičín district) / Ulrychová, Eva, 1952- 2012
Nález silicitové šipky ze Svinar (okr. Hradec Králové) = Finding of flint arrowhead from Svinary / Doležel, Jaroslav 2013
Silicitová dýka z Černožic nad Labem = Silicate Dagger from Černožice nad Labem / Kalferst, Jiří, 1956-2013 2013
Bronzová jehlice z Rabštejnské Lhoty = Bronze needle from Rabštejnská Lhota / Musil, Jan, 1979- 2013
Žárový hrob lužické kultury z Plotišť nad Labem = Cremation grave of Lusatian culture from Plotiště nad Labem / Pleska, Miroslav 2013
Intaktní vrcholně středověká situace z Damníkova na Lanškrounsku = Intact High Middle Ages situation from Damníkov in Lanškroun region / Vích, David, 1971- 2013
Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v letech 2010-2011 Minor rescue researches of the Regional Museum in Vysoké Mýto in 2010-2011 Vích, David, 1971- 2013
Drobné záchranné archeologické výzkumy v historickém centru Vysokého Mýta v letech 2007-2012 = Minor rescue archaeological excavations in the historical centre of Vysoké Mýto during 2007-2012 / Vích, David, 1971- 2013
K vnitřní chronologii sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Libišanech (okr. Pardubice) On the inner chronology of the settlement of the Stroked Pottery culture at Libišany (Pardubice District) / Burgert, Pavel, 1987- 2013
Nový bronzový depot od Rabštejnské Lhoty = A new hoard of bronze objects from Rabštejnská Lhota / Vích, David, 1971- 2013
Sídlištní objekt kultury zvoncovitých pohárů z Plotišť nad Labem (okr. Hradec Králové) = A settlement feature of the Bell Beaker culture from Plotiště nad Labem (Hradec Králové District) / Doležel, Jaroslav 2013
Doklady laténské hrnčířské produkce z Ostroměře (okr. Jičín). Příspěvek k poznání hrnčířských pecí ve východních Čechách = Evidence of La Tène pottery production from Ostroměř (District Jičín). Contribution to the knowledge of pottery kilns from Eastern Bohemia / Mangel, Tomáš 2013
Nálezy z východních Čech ze sbírky J. A. Jíry = East Bohemian finds from the collection of J. A. Jíra / Hlava, Miloš, 1972- 2013
Sídelní areál kultury s vypíchanou keramikou ve Starých Jesenčanech, okr. Pardubice = A settlement area of the Stroked Pottery culture at Staré Jesenčany, Pardubice District / Burgert, Pavel, 1987- 2014
Zdobená kopí z doby římské z Malinného, okr. Chrudim = Decorated spearheads from the Roman period from Malinné, Chrudim District / Jílek, Jan, 1981- 2014
Archeologické situace z přelomu 13. a 14. století v Popkovicích (okr. Pardubice) = Archaeological situations from the turn of the 13th and 14th centuries at Popkovice (Pardubice District) / Bulvová-Cebová, Kristýna 2014
Soubor keramiky z velitelského stanoviště pod hradem Lichnicí (k. ú. Podhradí v Železných horách, okr. Chrudim) = A ceramic assemblage from the command post under Lichnice Castle (cadastral area of Podhradí v Železných horách, Chrudim District / Musil, Jan, 1979- 2014
Výzkum středověké jímky na Palackého náměstí v Jevíčku = The investigation of a medieval cesspit in Palacký Square in Jevíčko / Vích, David, 1971- 2014
Tvrziště Stoupec a jeho hospodářské zázemí. Výsledky povrchového průzkumu na k. ú. Březinka u Hošťalovic (okr. Chrudim) = Fortress Stoupec and it´s economic accessories. Results of the survey on the Březinka u Hošťalovic cadaster (Chrudim District) / Musil, Jan, 1979- 2014
Současný stav a perspektivy výzkumu antropogenních pozůstatků sídelních, výrobních a těžebních areálů v prostoru Železných hor = Recent state and perspectives of the research of anthropogenic remains of the settlement, production and mining areas in the Železné hory region / Musil, Jan, 1979- 2014
Nové únětické sídliště v Mokrovousech (okr. Hradec Králové) = A new Únětice culture settlement at Mokrovousy (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- 2014
Kostrový hrob kultury nálevkovitých pohárů z Kopidlna (okr. Jičín) = An inhumation grave of the Funnel Beaker culture from Kopidlno (Jičín District) / Horník, Pavel, 1985- 2015
Sídliště z časné doby římské ve Slepoticích = A settlement from the Early Roman period at Slepotice / Jílek, Jan, 1981- 2015
Archeobotanické a archeozoologické analýzy materiálů z archeologického výzkumu doby římské ve Slepoticích u Pardubic = Archaeobotanical and archaeozoological analysis of materials from the archaeological investigations of an Early Roman settlement at Slepotice near Pardubice / Beneš, Jaromír, 1958- 2015
Slepotice (okr. Pardubice) - kamenné suroviny využívané v době římské = Slepotice (Pardubice District) - stone raw materials used during the Roman Period / Šura, Jiří 2015
Nálezy pocházející z tvrze v Obědovicích uložené v hradeckém muzeu = Finds originating from the fortified manor house in Obědovice which are doposited at the Hradec Králové museum / Drnovský, Pavel, 1986- 2015
Soubor kovových nálezů z hradu Rýzmburku (okr. Náchod) ze sbírek hradeckého muzea = A collection of metal finds from Rýzmburk Castle (Náchod District) deposited at the Hradec Králové museum / Drnovský, Pavel, 1986- 2015
Nález neolitického broušeného nástroje ve Stéblové (okr. Pardubice) = The discovery of a Neolithic ground stone tool at Stéblové (Pardubice District) / Burgert, Pavel, 1987- 2015
Objekt kultury s lineární keramikou zjištěný při stavbě ČOV v Plotištích nad Labem = A feature of the Linear Pottery culture identified during the construction of a water treatment plant at Plotiště nad Labem / Horník, Pavel, 1985- 2015
První nález halštatské železné sekery s raménky z východních Čech = The first find of a Hallstatt period iron axe in Eastern Bohemia / Vích, David, 1971- 2015
Severní hranice lineární keramiky ve východních Čechách = The northern frontier of the Linear Pottery culture in Eastern Bohemia / Pavlů, Ivan, 1938- 2015
Pohřebiště z mladší a pozdní doby bronzové v Jaroměři - Čáslavkách = A Late and Final Bronze Age cemetery at Jaroměř-Čáslavky / Novák, Miroslav, 1980- 2015
Příspěvek k metodice detektorové prospekce v archeologii = A contribution to the methodology of metal detector prospecting in archaeology / Vích, David, 1971- 2015
Objekt z pozdní doby halštatské v Plotištích nad Labem (okr. Hradec Králové) = The object from the late Hallstatt period in Plotiště nad Labem (dist. Hradec Králové) / Horník, Pavel, 1985- 2015
Sídlištní jáma z pozdní doby bronzové v Bylanech u Chrudimi = A settlement pit from the Late Bronze Age at Bylany u Chrudimi / Novák, Miroslav, 1980- 2014
Výzkum středověkých sídlištních objektů ve Zdechovicích (okr. Pardubice) = The investigation of medieval settlement features at Zdechovice (Pardubice District) / Bláha, Radek, 1976- 2014
Mohylová pohřebiště v Křešickém lese (k. ú. Kopidlno, okr. Jičín) = Barrow cemeteries in the Křešice wood (Křešický les, cadastral area of Kopidlno, Jičín District) / Ulrychová, Eva, 1952- 2015
Datování vzniku rybníku v Černíkovicích = Dating the origins of the pond at Černíkovice / Beková, Martina, 1962- 2015
Nezvykle bohatý hromadný nález z pozdní doby bronzové v Michnovce na Královéhradecku = An unusually rich multiple find from the Final Bronze Age at Michnovka in the Hradec Králové region / Horník, Pavel, 1985- 2016
Archeologické nálezy z území královéhradeckých lesů. Příspěvek k počátku výzkumu antropogenních aktivit v zázemí města Hradce Králové = Archaeological finds from the territory of the Hradec Králové forests. A contribution to the beginnings of research on anthropogenic activities in the hinterland of the town of Hradec Králové / Drnovský, Pavel, 1986- 2016
Vyhodnocení vybraných nálezů kosterních pozůstatků z archeologického výzkumu pod Bílou věží v Hradci Králové = The evaluation of selected skeletal remains from the archaeological excavation under the White Tower (Bílá věž) in Hradec Králové / Bláha, Radek, 1976- 2016
Havlíčkobrodský zvon Vilém. K osudům hmotných památek v době husitské a pohusitské = The bell Vilém from the town of Havlíčkův Brod. On the fates of material monuments during the Hussite and post-Hussite periods / Šrámek, Josef, 1982- 2016
Nálezy kultury s lineární keramikou z Hlušiček (okr. Hradec Králové) = Linear pottery culture finds from Hlušičky (Hradec Králové District) / Černý, Martin 2016
Vývoj osídlení Jaroměřska v době popelnicových polí = The settlement development in the Jaroměř region in the Urnfield period / Novák, Miroslav, 1980- 2016
Sídliště ze starší doby halštatské v Lužanech (okr. Hradec Králové) = An early Hallstatt period settlement in Lužany (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- 2016
Spony s očky na Královéhradecku = Eye-fibulae in the Hradec Králové region / Hornik, Pavel 2016
Sídlištní areály z neolitu bez následného osídlení v západní části Jičínska (povodí Mrliny a Cidliny) = Neolithic settlemet areas without traces of later settlement in the western part of the Jičín region (river basins of the Mrlina and Cidlina Rivers) / Ulrychová, Eva, 1952- 2016
Sídlištní objekt z mladší doby laténské v Hořicích (okr. Jičín) = A late La Tène period settlement feature in Hořice (Jičín District) / Ulrychová, Eva, 1952- 2016
Lokalizace raně středověkého pohřebiště v Ostroměři = The localization of the early medieval cemetery in Ostroměř / Hejhal, Petr, 1975- 2016
Život s archeologem z pohledu jeho rodinných příslušníků / Siglová, Tereza, 1978- 2017
Poznámky k neolitickému mikroregionu na Doleckém potoce u Jaroměře = Comments on a Neolithic micro-region on the Dolecký Brook near Jaroměř / Vávra, Miloš, 1948- 2017
Nález plochých měděných seker v okolí Červeného Kostelce (okr. Náchod) = The discovery of flat copper axes in the vicinity of Červený Kostelec (Náchod District) / Pacák, Marek 2017
Osteologický nález z vulkanické hory Zebín u Jičína ve východních Čechách = An osteological find from the volcanic mountain of Zebín near Jičín in eastern Bohemia / Waldhauser, Jiří, 1945- 2017
Poznámky k žárovým hrobům z doby římské z Žiželic = Comments on Roman period cremation graves from Žiželice / Jílek, Jan, 1981- 2017
Pravěké a raně středověké osídlení vrchu Kumburku u Jičína (okr. Semily) = Prehistoric and early medieval settlement on Kumburk hill near Jičín (Semily District) / Drnovský, Pavel, 1986- 2017
Nález reliktů pravěké a raně středověké fotifikace na Kavčím plácku v Hradci Králové = The discovery of remains of a prehistoric and early medieval fortification in Kavčí plácek in Hradec Králové / Bláha, Radek, 1976- 2017
Nové hmotné doklady proměny intravilánu Úlibic (okr. Jičín) ve středověku = New material evidence for the transformation of the built-up area of the village of Úlibice (Jičín District) in the Middle Ages / Opicová, Kateřina 2017
Analýza uhlíků a rostlinných makrozbytků středověkých objektů z Úlibic = Charcoal and plant macro-remains analysis of samples from medieval features in Úlibice / Novák, Jan, 1973- 2017
Antiquity pottery in the collection of chateau Častolovice = Antická keramika ze sbírky zámku v Častolovicích / Trefný, Martin, 1973- 2017
Soubor laténských militarií z Chotělic a otázka jeho interpretace = An assemblage of La Tène militaria from Chotělice and the issue of its interpretation / Mangel, Tomáš 2017
Sídlištní objekt laténské kultury z Čistěvsi (okr. Hradec Králové) = Settlement feature of La Tène culture from Čistěves (Hradec Králové district) / Pleska, Miroslav 2017
Nové sídliště z časné doby římské ve Všestarech (okr. Hradec Králové) = A new early Roman period settlement at Všestary (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- 2017
Nové středověké fotifikace v povodí říčky Třebůvky na Bouzovsku = New medieval fotifications in the drainage basin of the Třebůvka River in the Bouzov region / Faltýnek, Karel, 1964- 2017
Prospekce veřejného protileteckého krytu v Kubištových sadech v Hradci Králové = The prospection of the public air raid shelter in the Kubištovy sady park in Hradec Králové / Šrůtek, Filip 2017
Neolitický nález v Jeníkovicích (okr. Hradec Králové) v roce 1956 = A Neolithic find made at Jeníkovice (Hradec Králové District) in 1956 / Herčík, Ondřej 2017
Laténský hrob a další nálezy ze Smiřic-Zderazi, okr. Hradec Králové. Příspěvek k poznání hrobových garnitur s rozdílnými nánožníky = A La Tène grave and other finds from Smiřice-Zderaz, Hradec Králové District. A contribution to the knowledge of grave sets with dissimilar anklets / Mangel, Tomáš 2018
Pravěký objekt ve Mžanech (okr. Hradec Králové) = A prehistoric feature in Mžany (Hradec Králové District) / Bláha, Radek, 1976- 2018
Dokumentace výkopu pro plynovod na Velkém náměstí v Hradci Králové = The documentation of a trench for a gas pipeline in Velké Square in Hradec Králové / Bláha, Radek, 1976- 2018
Drobné nálezy středověké keramiky z Hradce Králové v roce 2011 = Minor finds of medieval pottery from Hradec Králové in 2011 / Bláha, Radek, 1976- 2018
Nové žárové hroby z Jaroměře - příspěvek k pohřebnímu ritu doby bronzové = New cremation graves from Jaroměř - a contribution to the funeral rite of the Bronze Age / / Novák, Miroslav, 1980- 2018
Paleolitická štípaná industrie z lokality Černčice = Palaeolithic lithics from Černčice site / Čechák, Petr 2018
Listovitý hrot z Černčic v kontextu východních Čech = Leaf-point from Černčice in the context of East Bohemia / Čechák, Petr 2018
Nové lužické hroby z Lochenic (okr. Hradec Králové) = New graves of the Lusatian culture from Lochenice (Hradec Králové District) / Novák, Miroslav, 1980- 2018
Ojedinělý nález šipky typu Štramberk ze Slatiny = The Unique finding of the Štramberk type arrowhead from Slatina / Čechák, Petr 2018
Pravěký objekt ve Smidarské Lhotě = A prehistoric feature at Smidarská Lhota / Bláha, Radek, 1976- 2018
Nové doklady středověkého osídlení z Chelčického ulice na Pražském Předměstí v Hradci Králové = New evidence for medieval occupation from Chelčického Street in the Prague suburb of the city of Hradec Králové / Bláha, Radek, 1976- 2018
Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v letech 2010-2016 = Surface prospecting in the northern part of the Boskovice Graben in the years 2010-2016 / Vích, David, 1971- 2018
Několik hradů menší velikosti v severovýchodních Čechách = Several castles of smaller dimensions in northeastern Bohemia / Ulrychová, Eva, 1952- 2018
Zachované budovy tvrzí na území okresu Jičín = Preserved fortified houses in the territory of the Jičín district / Ulrychová, Eva, 1952- 2018
Sídliště kultury s lineární keramikou v Dolním Přímu (okr. Hradec Králové) = The Linear Pottery Culture Settlement in Dolní Přím (Hradec Králové dist.) / Pacák, Marek 2018
Solitérní bronzové sekery ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové = Solitary bronze axes from the collection of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové / Novák, Miroslav, 1980- 2018
Nález delfínovité ataše vědra typu Eggers 18 z Dvora Králové nad Labem (okr. Trutnov) = A find of a dolphin-shaped handle attachment from an Eggers type 18 bucket at Dvůr Králové nad Labem (Trutnov District) / Horník, Pavel, 1985- 2018
Počátky města Chlumce nad Cidlinou ve světle archeologických nálezů = The beginnings of the town of Chlumec nad Cidlinou in the light of archaeological finds / Žohová, Martina 2018
Solitérní nález bronzového kroužku s nálitky z Býšti, okr. Pardubice = A solitary find of a bronze small ring with bosses from Býšť, Pardubice District / Záruba, Tomáš 2018
Objekt ze starší doby římské v Ruseku (okr. Hradec Králové) = A feature from the early Roman period at Rusek (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- 2018
Výzkum ve dvoře domu čp. 143-144 na Velkém náměstí v Hradci Králové = An excavation in the courtyard of house no. 143-144 in Velké Square in Hradec Králové / Bláha, Radek, 1976- 2018
Neznámý hrad mezi Kopidlnem a Rožďalovicemi = An unknown castle between Kopidlno and Rožďalovice / Ulrychová, Eva, 1952- 2018
Depot doby bronzové ze Lhoty u Chroustovic na Chrudimsku = A Bronze Age hoard from Lhota u Chroustovic in the Chrudim region / Vích, David, 1971- 2019
Doc. Slavomil Vencl (18. 10. 1936 - 23. 6. 2019) a východní Čechy 2019
Drobné výzkumy na k. ú. Čáslavky (okr. Jaroměř) v letech 2014 a 2015 = Small-scale excavations in the cadastral area of Čáslavky (Jaroměř District) in 2014 and 2015 / Horník, Pavel, 1985- 2019
Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2016 = Small-scale rescue excavations of the Regional Museum in Vysoké Mýto in 2016 / Bek, Tomáš 2019
Dvě keramická akvamanilia ze sbírek MVČ HK = Two ceramic aquamanilia from the collections of the MVČ HK / Bláha, Radek, 1976- 2019
Fragment bronzové hlavice tzv. diamantového palcátu z Libin u Jaroměře (okr. Náchod) = A fragment of a bronze head of a so-called diamond mace from Libiny near Jaroměř (Náchod District) / Drnovský, Pavel, 1986- 2019
Keramické nálezy z fortifikací ve Velkém Vřešťově = Ceramic finds from the fortifications at Velký Vřešťov / Dragounová, Anežka 2019
Laténské nálezy z lokality Černčice (okr. Náchod) = La Tène period findings from Černčice site (Náchod district) / Suchopárová, Kateřina 2019
Laténské nálezy z Třebešova, okr. Rychnov nad Kněžnou = La Tène finds from Třebešov, Rychnov nad Kněžnou District / Jošková, Tereza 2019
Laténské sídliště v Doudlebech nad Orlicí v kontextu osídlení povodí Orlice = The La Tène settlement at Doudleby nad Orlicí in the context of settlement of the water catchment area of the Orlice River / Mangel, Tomáš 2019
Solitérní nálezy z doby bronzové na k. ú. Stanovice u Kuksu, okr. Trutnov = Solitary Bronze Age finds in the cadastral area of Stanovice u Kuksu, Trutnov District / Horník, Pavel, 1985- 2019
Soubor protohistorických hrotů šípů listovitého tvaru z Klamoše (okr. Hradec Králové). Úvaha nad funkční a chronologickou interpretací = An assemblage of protohistoric leaf-shaped arrowheads from Klamoš (Hradec Králové District). A reflection essay on their functional and chronological interpretation / Horník, Pavel, 1985- 2019
Záchranný archeologický výzkum sídliště z doby bronzové ve Vraclavi = The rescue excavation of a Bronze Age settlement at Vraclav / Vích, David, 1971- 2019
Šibenice v Letohradě, okr. Ústí nad Orlicí = A gallows in Letohrad, Ústí nad Orlicí District / Drnovský, Pavel, 1986- 2019
Středověké a novověké protierozní stavby = Medieval and modern period anti-erosion structures / Ulrychová, Eva, 1952- 2019
Stilus z Hradce Králové = A stylus from Hradec Králové / Bláha, Radek, 1976- 2019

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.