Skip to main content

Detal dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Treść

Lista literatury

Resumé: ámecký areál v Hradci nad Moravicí, tvořený třemi samostatnými stavebními objekty, je situován na protáhlé ostrožně se strmými skalnatými srázy Nízkého Jeseníku. Klasicistní reprezentativní Bílý zámek, dominantní hranolová Bílá věž a romantický novogotický Červený zámek jsou situovány při severním okraji nejrozsáhlejšího krajinářského parku ve správě NPÚ. Stavební vývoj Bílého zámku sahá až do druhé poloviny 11. století. Po renesančních přestavbách a následných barokních úpravách získal původní gotický hrad charakter pohodlného šlechtického sídla. Současná podoba je výsledkem novogotické a novorenesanční přestavby, uskutečněné podle návrhů vratislavského architekta Karla Lüdeckeho. Komplexní obnova byla zahájena v roce 1982, bylo provedeno statického zajištění vodorovných i svislých konstrukcí, proběhla obnova vnějšího obvodového pláště, památkově byly rehabilitovány všechny části zámeckých interiérů. Dále bylo revitalizováno zámecké nádvoří a stavebně upraveno podkroví západního křídla za účelem využití prostor pro depozitáře. V současné době je připravována poslední etapa komplexní památkové obnovy severních průčelních interiérů.Resumé: The chateau complex in Hradec nad Moravicí, formed by three independent structures, is situated on an elongated promontory with the steep rocky cliffs of Nízký Jeseník. The representative classicist White Chateau, the dominant square White Tower, and the romantic neo-Gothic Red Chateau are situated on the northern edge of the vast landscape park, also managed by NHI. The structural evolution of the White Chateau reaches back to the latter 11th century. Renaissance reconstructions and later Baroque modifications gave the original Gothic castle the character of a comfortable aristocratic residence. The present appearance is the result of a neo-Gothic and neo-Renaissance reconstruction realized as per the design of the architect Karel Lüdecký from Vratislav. Complete restoration began in 1982, including stabilizing the horizontal and vertical foundational structures, restoration of the exterior cladding, and the historic rehabilitation of all areas of the chateau's interior. The castle courtyard was also revitalized, and the attic structure of the western wing was reconstructed to serve as a depository. The final stage of the complete monument renovation of the far-northern interiors is presently in preparation.Resumé: Die aus drei selbständigen Bauobjekten bestehende Schlossanlage in Hradec nad Moravicí (Grätz) liegt auf einer lang gestreckten Landzunge des Niederen Gesenkes mit steilen Felsabhängen. Das klassizistisch-repräsentative Weiße Schloss, der dominierende kantige Weiße Turm und das romantische neogotische Rote Schloss liegen am Nordrand des größten Landschaftsparks unter der Verwaltung des NPÚ. Die bauliche Entwicklung des Weißen Schlosses reicht bis in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts zurück. Nach Renaissance- und anschließenden Barockumbauten erhielt die ursprünglich gotische Burg das Gepräge eines komfortablen Herrensitzes. Seine derzeitige Gestalt ist das Resultat eines Neogotik- und Neorenaissance-Umbaus, der nach den Entwürfen des Breslauer Architekten Karl Lüdecke erfolgte. Die umfassende Renovierung wurde 1982 in Angriff genommen. Dazu wurde eine Statiksicherung der waage- und senkrechten Bauteile durchgeführt. Darauf folgt die Renovierung der Außenhaut, anschließend wurden alle Innenräume wieder hergestellt. Ferner wurde der Schlosshof revitalisiert und das Dachgeschoss über dem Westflügel zwecks Nutzung für ein Depositorium baulich hergerichtet. Gegenwärtig wird die letzte Renovierungsphase der Innenräume an der Nordfront vorbereitet.
Obecná poznámka: Rubrika: Obnovy památek
Obecná poznámka: Fotografoval Petr Novotný, Gabriela Čapková, Florián Gödel a Radomír Přibyla

Dyskusja

[Loading...]
Żadne notatki
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.