Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2021 1; 2; 3; 4;
2020 1; 2; 3; 4;
2019 1; 2; 3; 4;
2018 1; 2; 3; 4;
2017 1; 2; 3; 4;
2016 1; 2; 3; 4;
2015 1; 2; 3; 4;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2005 N;
2004 N;
1999 N;
1997 N;
1996 N;
1994 N;
1992 N;
1991 N;
1970 N;
1969 N;
1968 N;
1967 N;
1965 N;
1964 N;
1963 N;
1962 N;
1961 N;
1960 N;
1959 N;
1958 N;
1957 N;
1956 N;
1955 N;
1954 N;
1952 N;
1951 N;
1950 N;
1949 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Nové hradiště v Moravské bráně / Čižmář, Miloš, 1945-2012 2009
K pre-historii dvou Měst pražských / Ježek, Martin, 1970- 2009
Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno : příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu / Dobeš, Miroslav, 1961- 2009
Němčice a zpracování skla v laténské Evropě / Venclová, Natalie, 1945- 2009
Soubor kachlových forem z pražské hrnčířské dílny Adama Špačka a její kachlová produkce v letech 1531-1572 / Žegklitz, Jaromír, 1959- 2009
Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech : konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat / Gojda, Martin, 1956- 2009
Právne aspekty ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v Európe / Michalík, Tomáš 2009
Semonická tvrz - ad fontes : nejstarší doklad horizontálního tkalcovského stavu z Čech / Brych, Vladimír, 1961- 2009
K hospodaření a kultuře bydlení na středočeském statku v raném novověku : příklad z Trněného Újezdu (okr. Kladno) / Šulc, Jaroslav, 1974- 2009
Konference Praha archeologická - město UNESCO a jeho archeologické dědictví / Boháčová, Ivana, 1954- 2009
Letecká archeologie jako nedestruktivní způsob odhalování a dokumentace minulosti: soudobé trendy / Gojda, Martin, 1956- 1994
Studium českého pravěku v letech 1969 - 1994 / Fridrich, Jan 1994
Životní jubileum PhDr. Evy Čujanové, CSc / Pleinerová, Ivana 1998
Životní jubileum PhDr. Zdenky Nemeškalové-Jiroudkové, CSc. / Durdík, Tomáš 1998
Využívání krajiny a zdrojů kamenných surovin v mladém paleolitu českých zemí / Oliva, Martin 2002
Opevněný areál na Vladaři a jeho zázemí : k poznání sídelních struktur doby bronzové a železné na horním toku Střely v západních Čechách / Chytráček, Miloslav, 1959- 2005
Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? / Macháček, Jiří, 1971- 2005
Halštatské hradiště Rubín, k. ú. Pšov, Ústecký kraj / Koutecký, Drahomír, 1931- 2005
O pravěkém a středověkém osídlení na území vojenského újezdu Březina, okr. Vyškov / Hlava, Miloš, 1972- 2005
O tzv. hradech přechodného typu / Razím, Vladislav, 1957- 2005
Příspěvek k poznání ženského oděvu ve střední a mladší době hradištní / Jelínková, Dagmar, 1961- 2005
Dřevěný meč ze středočeské Čáslavi : nálezy dřevěných předmětů podobných chladným zbraním a jejich interpretace / Tomášek, Martin, 1971- 2005
Ganerbenburg a rozdělené hrady : (o jednom sporném hradním "typu") / Soukup, Michal B., 1977- 2005
Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu / Ungerman, Šimon, 1973- 2005
Renesanční portrétní kachle z hrnčířské dílny Adama Špačka v Truhlářské ulici v Praze / Žegklitz, Jaromír, 1959- 2006
K historii archeologického zkoumání center raného středověku v Čechách : příklad ze Staré Boleslavi / Boháčová, Ivana, 1954- 2006
Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou - sonda 236 / Mařík, Jan, 1975- 2006
Stav a perspektivy výzkumu raně středověkých sídelních aglomerací v Čechách a na Moravě / Boháčová, Ivana, 1954- 2006
Mikulčice - Kopčany : stav a perspektivy výzkumu / Poláček, Lumír, 1960- 2006
Libice nad Cidlinou - stav a perspektivy výzkumu / Princová, Jarmila, 1941- 2006
Raně středověká sídelní aglomerace Přerov (8.-12. století) - současný stav poznání / Procházka, Rudolf, 1955- 2006
Stará Boleslav - stav a perspektivy studia funkcí a prostorového uspořádání přemyslovského hradu / Boháčová, Ivana, 1954- 2006
Raně středověká Budeč - pramenná základna a bilance poznatků : (k problematice funkcí centrální lokality) / Bartošková, Andrea, 1952- 2006
Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace / Zapletalová, Dana 2006
Archeologický výzkum v poloze "Na šibenici" ve Vodňanech (okres Strakonice) : příspěvek k archeologii popravišť v Čechách / Mašková, Pavlína 2006
Archeologie a pylová analýza - metodické poznámky / Jankovská, Vlasta, 1942- 1997
Smysl a principy konzervace archeologických nálezů / Ticová, Eva 1997
Fenomén času v archeologii / Beneš, Jaromír, 1959- 1997
Úpravy přirozeného terenního reliéfu na českých hradech / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1997
K soudobým směrům, organizaci a postavení archeologie v Japonsku / Gojda, Martin 1997
Die Durchbrochenen Frühlatenezeitlichen Gürtelhaken aus Westböhmen - Újezd nad Mží, Bezirk Plzeň-Nord und Kšice, Bezirk Tachov / Beneš, Antonín, 1934-2011 1997
O hospodářství, oppidech a Marobudovi / Salač, Vladimír 1996
Využití termoluminiscence v archeologickém datování / Daříčková, Anita 1996
Poznámky k pojetí archeologických produktů z hlediska autorského zákona / Frolík, Jan, 1956- 1996
Kombinovaná metoda leteckého průzkumu a povrchových sběrů a její význam pro studium topografie pravěkého osídlení / Gojda, Martin 1996
Poznámky k pravěké sídlištní keramice / Neustupný, Evžen 1996
K otázce nádob na pití ve 13.a první polovině 14.stol. / Beranová, Magdalena 1996
Sídlištní nálezy kultury se šnůrovou keramikou v Čechách. Otázka charakteru hospodářství v závěru eneolitu / Turek, Jan, 1970- 1995
Ojedinělý nález z mladší doby laténské na Černém vrchu u Svržna, okr.Domažlice / Chytráček, Miloslav, 1959- 1995
Slavníkovci - významná či okrajová záležitost českých dějin 10. století / Sláma, Jiří 1995
Právní povaha archeologických databází / Neustupný, Evžen 1995
Středověká červená keramika z Klatov / Hůrková, Jindra, 1967- 1995
Produkce bronzových nožů v Čechách. Příspěvek k problematice specializované výroby / Jiráň, Luboš 1995
Keltské zlaté mince z českých zemí jako produkt výrobní specializace a jejich distribuce v Evropě / Waldhauser, Jiří, 1945- 1995
K problému sidlišť kultur s keramikou šnůrovou / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1994
K problémům periodizace a chronologie staršího úseku vývoje rané středověké hmotné kultury v Čechách / Bubeník, Josef, 1942- 1994
Role databází v archeologii / Neustupný, Evžen, 1933- 1994
K problematice kastelů středoevropského typu / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1994
Archeologie žízně / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1994
Nádoby z organických hmot v archeologických nálezech / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1994
K diskusi o tzv. středoevropském kastelu / Razím, Vladislav, 1957- 1994
Příspěvek k poznání rozsahu a rozvoje osídlení Čech ve starší až střední době hradištní / Bubeník, Josef, 1942- 1993
Poznámky ke chronologii pražské středověké keramiky / Hrdlička, Ladislav 1993
Ke studiu raně středověké keramiky / Tomková, Kateřina, 1963- 1993
The Early Eneolithic Settlement on Černý vrch near Svržno, district of Domažlice / Chytráček, Miloslav, 1959- 1993
Beitrag zur Erkundung der landwirtschaftlichen Produktion in der späthallstattzeitlichen und latenezeitlichen Periode in Böhmen / Břicháček, Pavel, 1953- 1993
Ke koncepci krajinné archeologie / Beneš, Jaromír, 1959- 1993
The anglo-czech survey of the island of Berneray in the Outer Hebrides, Scotland / Foster, Patrick, 1942-2020 1993
Nálezy z mohylníku v Plešnicích, okr. Plzeň-sever / Blažek, Jan, 1962- 1993
Tajemná mincovna Zekir (zvaná též Sekýř) na jižní Moravě : poklad z Běhařova u Klatov / Radoměrský, Pavel, 1926-2008 1992
Vznik mladého paleolitu.Formování názorů,přehled industrií a srovnání vývojových trendů / Svoboda, Jiří 1992
Nové neolitické náleziště v Nynicích (okr.Plzeň-sever) / Pavlů, Ivan, 1938- 1992
Pozdně halštatská zásobní jáma z Nýřan, okr. Plzeň-sever / Bašta, Jaroslav, 1948- 1992
Chemická stabilizace zkorodovaných archeologických železných předmětů / Págo, Ladislav 1991
Kam česká archeologie? / Neustupný, Evžen 1991
Pohřebiště a sídliště v Nynicích : záchranná akce 1983 / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1991
Příspěvek k problematice vypovídacích možností konstrukčních reliktů středověkého vesnického domu / Vařeka, Pavel, 1967- 1991
Osídlení mikroregionu Čemínského potoka v době bronzové / Bašta, Jaroslav, 1948- 1990
K současnému stavu poznávání kamenných surovin mezolitu / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1990
Antropologie a počátky českého státu : na okraj článku E. Vlčka, Dožitý věk knížete Vratislava a Václava, AR 41, 1989, 581-584 / Beranová, Magdalena, 1930- 1990
K současnému stavu archeologie raného středověku v Čechách / Bubeník, Josef, 1942- 1990
K některým problémům vypovídacích schopností raně středověkých mohyl / Lutovský, Michal, 1961- 1990
Svědectví náboženského synkretismu na pohřebištích doby hradištní v Čechách / Krumphanzlová, Zdeňka, 1931-2002 1990
Raně středověké Čechy a rurikovská Rus / Sláma, Jiří, 1934-2020 1990
Chléb a sýr u českých Slovanů / Beranová, Magdalena, 1930- 1990
Nejstarší mariánské svatyně / Šolle, Miloš, 1916-2004 1990
Poznámky ke koncepci terénní archeologické práce / Kuna, Martin, 1954- 1990
Příspěvky k ekonomice českých Keltů : kamenictví a distribuce žernovů / Fröhlich, Jiří, 1946- 1989
Územní rozšíření slovanských mohyl ve střední Evropě : k problému mohylových oblastí / Lutovský, Michal, 1961- 1989
Nová staromohylová sídliště v západních Čechách / Bašta, Jaroslav, 1948- 1989
Mezolitické osídlení na Šumavě / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1989
Dožitý věk knížete Vratislava a Václava / Vlček, Emanuel, 1925-2006 1989
Pozdně paleolitické osídlení v Plzni / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1988
Příspěvek k problematice kožených pancířů zdobených bronzem v období popelnicových polí / Kytlicová, Olga, 1927-1989 1988
Pravěké osídlení Sedmihoří / Bašta, Jaroslav, 1948- 1988
Příspěvek ke studiu pohřebního ritu v pozdním eneolitu v Čechách / Matoušek, Václav, 1954- 1987
Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů / Žegklitz, Jaromír, 1959- 1987
Nové poznatky o opevněné lokalitě Hrádek u Zborov (okr. Klatovy) / Boháčová, Ivana, 1954- 1987
Pravěké osídlení povodí Úterského potoka / Baštová, Dara, 1951- 1986
Nástin archeologické metody / Neustupný, Evžen, 1933- 1986
K otázkám počátku doby železné ve střední Evropě / Bouzek, Jan, 1935- 1985
K ikonografii středověké vesnice / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1985
K některým ekonomickým a politickým projevům raně středověkého přemyslovského státu / Sláma, Jiří, 1934-2020 1985
Středověké ryté kresby na stěnách interiéru baziliky sv. Jiří na Pražském hradě / Chotěbor, Petr, 1950- 1985
Poznámky k astronomické orientaci pravěkých staveb / Neustupný, Evžen, 1933- 1984
K problematice hrobů s výzbrojí na středoevropských pohřebištích doby římské / Gojda, Martin, 1956- 1984
Vývoj pravěkého osídlení v povodí Střely / Baštová, Dara, 1951- 1984
Rekonstrukce plánů mohylových pohřebišť Milavče-Chrastavice, Lštění a Třebnice-Němčice, okres Domažlice / Čujanová, Eva, 1928-2009 1984
Šipín a Všeruby - nové hradištní nálezy z Plzeňska / Baštová, Dara, 1951- 1984
Keramika a další nálezy ze středověkých rýžovišť zlata v Čechách / Huml, Václav, 1940-1998 1984
Raně eneolitický objekt ze Svárova, okr. Kladno / Dobeš, Miroslav, 1961- 2007
Úsek dálkové komunikace na Kosmově hoře Osek : (podpovrchový průzkum zaniklých cest v trati "Humenská" na k. ú. Jíloviště, okr. Praha-západ) / Bolina, Pavel, 1953- 2007
Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí / Macháček, Jiří, 1971- 2007
Časně laténské sídliště v Chržíně (okr. Kladno) s napodobeninou červenofigurové keramiky a s doklady kovolitectví a zpracování jantaru / Chytráček, Miloslav, 1959- 2007
Jaroměřsko v raném středověku / Ježek, Martin, 1970- 2007
Domy a usedlosti zaniklé středověké vsi Bystřece : (úvahy o výpovědních schopnostech nálezových situací a způsobu prezentace dokumentace) / Kypta, Jan, 1979- 2007
Výročí PhDr. Alexandry Rusó / Budinský, Petr, 1938- 2007
Výpověď keramiky z polohy Žabník k vývoji pohřbívání a sídlení v mikulčickém podhradí / Bartošková, Andrea, 1952- 2007
Polní opevnění z roku 1813 mezi Postoloprty a Budyní nad Ohří: výsledky letecké prospekce a historického bádání / Smrž, Zdeněk, 1948- 2007
Mezinárodní projekt o historii evropské krajiny / Gojda, Martin, 1956- 2007
Konference "Život v památkách" / Frolík, Jan, 1956- 2007
[Úvod do kastelologie 1,2] / Plaček, Miroslav, 1943- 2007
[Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století] / Kypta, Jan, 1979- 2007
[Praha: podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území městské památkové rezervace] / Z.S. 2007
[Táborský poklad: archeologický výzkum domu čp. 308] / Kypta, Jan, 1979- 2007
Povrchový průzkum zaniklé středověké tvrze Dubjany, okr. Plzeň-sever / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1982
K typologii a chronologii českých středověkých keramických zvonků / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1982
O rozvoji kultury a společnosti v paleolitu / Valoch, Karel, 1920-2013 1982
Jaroslav Kudrnáč šedesátiletý / Váňa, Zd. 1982
Jubileum Marie Doubové-Andrlové / Beneš, Antonín, 1934-2011 1982
Poznámky k zemědělství středoevropského neolitu a eneolitu / Rulf, Jan, 1952-1997 1981
Ekologická interpretace holocenní avifauny Československa : holocenní avifauna jako zdroj informací o typech krajiny v různých obdobích / Peške, Lubomír, 1948- 1981
Zachování kostí z pravěkých sídlišť / Neustupný, Evžen, 1933- 1981
Měkkýši v archeologii / Ložek, Vojen, 1925- 1981
Z historie lnu v našich zemích a ve střední Evropě / Opravil, Emanuel, 1933-2005 1981
Altneolitische Häuser in Böhmen / Pavlů, Ivan, 1938- 1981
Novější objevy románské sakrální architektury v Čechách / Hejna, Antonín, 1920-1986 1981
Životní jubileum Květy Reichertové / Váňa, Z. 1981
Dendrochronologie: aktivita v českých zemích, náplň oboru a možnosti aplikace v archeologii / Židek, V. 1981
Středověké závěsné zámky z Konůvek na Slavkovsku / Šaurová, Dagmar, 1909-1982 1980
Technologie zpracování parohové a kostěné suroviny / Kavan, Jaroslav, 1928- 1980
PhDr. Rudolf Turek, DRSc., sedmdesátníkem / Šolle, Miloš, 1916-2004 1980
Současný stav keltských studií / Filip, Jan, 1900-1981 1980
Autorské zkratky v české archeologické literatuře / Rataj, Jan, 1913-2002 1980
Současný stav poznání Žatce v raném středověku / Čech, Petr, 1968- 2008
Attická červenofigurová keramika z laténského sídliště v Praze-Ruzyni, poloha Jiviny / Trefný, Martin, 1973- 2008
Poznámky k článku Ladislava Varadzina a Ivo Štefana "Raně středověká podhradní osada v Pšovce u Mělníka..." / Meduna, Petr, 1963- 2008
Ještě jednou do Pšovky u Mělníka / Varadzin, Ladislav, 1977- 2008
[Nebe a peklo na zemi] / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2008
[Svorník 6/2008. Sborník příspěvků ze 6. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 5.-8. 6. 2007 v Litomyšli. Funkční a prostorové uspořádání budov] / Kypta, Jan, 1979- 2010
Malá Strana v raném středověku : stav výzkumu a rekapitulace poznání / Čiháková, Jarmila, 1954- 2008
Řivnáčské sídliště v Úholičkách, okr. Praha-západ / Dobeš, Miroslav, 1961- 2008
[Nejstarší osídlení jižních Čech. Paleolit a mesolit] / Oliva, Martin, 1951- 2008
[Dějiny staveb 2007. Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinech konané ve dnech 30.3.-1.4.2007] / Kypta, Jan, 1979- 2008
[Praha. Podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace] / Procházka, Rudolf, 1955- 2008
[Týnský dvůr a středověká Praha. Archeologický výzkum 1976-1986] / Procházka, Rudolf, 1955- 2008
[Středověké kachle z Nového Knína] / Kypta, Jan, 1979- 2008
[Péče o památkově významné venkovní komunikace] / Havrda, Jan, 1969- 2008
[Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové] / Moucha, Václav, 1933-2014 2008
[Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2007] / Nováček, Karel, 1968- 2008
Městisko : zaniklá městská lokace 13. století na Prostějovsku / Doležel, Jiří, 1964- 2008
O metodě typologického výzkumu hradů (na příkladu tzv. hradů přechodného typu) / Kypta, Jan, 1979- 2008
[Metoda archeologie] / Macháček, Jiří, 1971- 2008
[Třebel. Krajina po bitvě] / Gojda, Martin, 1956- 2008
[Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve] / jk 2008
Konference Forum Archaeologiae Postmediaevalis / Staňková, Veronika 2008
[Loštice-město středověkých hrnčířů] / jk 2008
[Zpráva o stavbě Karlova mostu] / mj 2008
[Slovanské hroby a pohřebiště na Prostějovsku] / Vachůt, Petr 2008
[Východní Morava v 10. až 14. století] / Frolíková-Kaliszová, Drahomíra 2008
Na okraj k referátu Martina Ježka o sešitu Průzkumy památek XV/1, 2008 / Velímský, Filip, 1977- 2008
[Archeologické prameny k dějinám Prahy ...] / Boháčová, Ivana, 1954- 2008
Návrh na jednotné polohové určování archeologických nalezišť / Šimana, Miloslav 1970
Použití hledačů kovových předmětů v archeologii / Weber, Zdeněk, 1932-2010 1970
Lubor Niederle a jazykovědné bádání / Dostál, Antonín, 1906-1997 1967
Lubor Niederle historik / Zástěrová, Bohumila, 1915-1987 1967
Dílo Lubora Niederla a současný národopis / Fojtík, Karel, 1918-1999 1967
K hodnocení nálezů zvířecích kostí z archeologických výzkumů / Novotný, Al. 1967
The Plzeň shield: a problem in Nordic and East Mediterranean relations / Coles, J. M. 1930- 1967
Seznam prací Dr Ivana Borkovského / Rataj, Jan, 1913-2002 1967
Smolovské hradisko a problém Tuhoště / Turek, Rudolf, 1910-1991 1967
"Vampyrismus" na pohřebišti v Radomyšli / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1967
Kostrové pozůstatky "vampyrů" z Radomyšle / Chochol, Jaromír, 1926-1990 1967
Jan Eisner : 26. 4. 1885 Bradlo u Chrudimi - 2. 5. 1967 Praha / Filip, Jan, 1900-1981 1967
Osada ze starší doby římské v Hodyni u Kralovic / Motyková-Šneidrová, Karla, 1930- 1966
K vývoji časně středověkých hradišť ve střední Evropě / Váňa, Zdeněk, 1924-1994 1966
K časovému zařazení depotů horizontu Plzeň-Jíkalka / Kytlicová, Olga, 1927-1989 1964
Konzervace mědi a jejich slitin / Pelikán, Jiří Boris, 1929-1992 1964
Terénní konservace v zemi uloženého dřeva / Kordač, František J. 1964
Archeologie v Syrské arabské republice / Strouhal, Eugen, 1931- 1964
Zemědělství v Čechách na počátku feudalismu / Beranová, Magdalena, 1930- 1963
Konzervace zlatých a stříbrných předmětů / Pelikán, Jiří Boris, 1929-1992 1963
Slovanský výzkum v Čechách po r. 1945 / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1963
Univ. profesor Dr. Emanuel Šimek : *3. IV. 1883 - †16. VI. 1963 / jf 1963
Únětické pohřby v rakvích / Pleinerová, Ivana, 1929- 1960
Příspěvek k metodice studia středověké keramiky v Čechách / Richter, Miroslav, 1932-2011 1959
Výzkum mohylového pohřebiště v Plzni - Nové Hospodě v r. 1955 / Čujanová, Eva, 1928-2009 1957
Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku : výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích / Gojda, Martin, 1956- 2010
Středověká studna ve Vraclavi / Vích, David, 1971- 2010
Klášter minoritů v Mostě / Klápště, Jan, 1949- 2010
Restaurátorsko-konzervátorský průzkum vybraných nálezů z lokality Kopčany / Baxa, Peter 2010
K původu "zvonu" z Libice / Srovnal, Jan 2010
K vývoji hradišť v jádru Čech se zřetelem k přemyslovské doméně : (příspěvek do diskuse) / Varadzin, Ladislav, 1977- 2010
Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína : záchranný výzkum v trase obchvatu města / Šumberová, Radka, 1966- 2011
Kachlové formy z Prostějova - Kostelecké ulice : k technologickým a tvůrčím otázkám vzniku renesančních kachlových reliéfů / Vitanovský, Michal, 1946- 2011
Z pravěku Horšovskotýnska / Čtrnáct, Václav, 1884-1975 1962
K milavečské keramice na Plzeňsku / Bouzek, Jan, 1935- 1962
K diskusi o problémech československého pravěku / Neustupný, Jiří, 1905-1981 1962
Příspěvek k poznání magdalénského osídlení Čech / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1962
Problematika západočeské chamské skupiny ve světle nejnovějších nálezů z výšinných sídlišť / Mašek, Norbert, 1932-1981 1962
Otázka velikosti zázemí k výživě člověka v době hradištní / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1962
Archeologické památky v Mongolské lidové republice / Jisl, Lumír, 1921-1969 1961
K problémům československého pravěku / Soudský, Bohumil, 1922-1976 1961
K otázce interpretace pravěkých předmětů / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1961
Bronzový depot z Libákovic na Plzeňsku / Čtrnáct, Václav, 1884-1975 1961
Pravěké nálezy z Bolešin u Klatov / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1961
Peščernaja živopis pozdnogo paleolita na južnom Urale / Rjumin, A. V. 1961
Prvé nálezy měsíčkovitých podstavců ze západních Čech / Čujanová, Eva, 1928-2009 1960
K technologii na kruhu vyráběné pravěké keramiky / Ludikovský, Karel, 1923-1979 1960
Výzkum Külteginova památníku v Mongolské lidové republice : předběžná zpráva o výsledcích výzkumu československo-mongolské archeologické expedice v r. 1958 / Jisl, Lumír, 1921-1969 1960
Některé zvláštnosti v konstrukci valů slovanských hradišť / Kavan, Jaroslav, 1928- 1960
Patnáct let Archeologického ústavu ČSAV v osvobozené vlasti / Böhm, Jaroslav, 1901-1962 1960
Dvě nová výšinná eneolitická sídliště v západních Čechách / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1960
Astronomická orientace únětických hrobů / Soják, František, 1900-1970 1959
Třídění vypíchané keramiky / Zápotocká, Marie, 1931- 1959
Otázka skupinových pohřebišť v únětické kultuře / Pleinerová, Ivana, 1929- 1959
Železné postranice z Beztehova na Plzeňsku / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1959
Současný stav radiouhlíkové metody / Pelikán, Jiří Boris, 1929-1992 1959
Jak zacházet s rostlinnými zbytky z archeologických výzkumů / Dohnal, Zdeněk, 1924-1992 1959
Měření astronomických azimutů hrobů / Procházka, Emanuel, 1916-1992 1959
Archeologie v německých museích / Filip, Jan, 1900-1981 1958
Sklad mohylové keramiky v Lelově u Stoda / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1958
Metalografický výzkum pravěkých železných předmětů / Piaskowski, Jerzy, 1922-2013 1958
Problém konservace dřevěných předmětů / Smetánková, M. 1958
Archeologie a osteologie / Ambros, Cyril, 1929- 1958
Počátek pluhu na československém území / Beranová, Magdalena, 1930- 1958
Etážovité nádoby v Čechách / Bouzek, Jan, 1935- 1958
Nové poznatky v oboru konservace pravěkého materiálu / Pelikán, Jiří Boris, 1929-1992 1958
Vyjímání nálezů in situ v sádrových obalech / Moucha, Václav, 1933-2014 1958
Etážovité nádoby v jižních Čechách a v sousedních oblastech / Bouzek, Jan, 1935- 1958
Problém periodisace kultury nálevkovitých pohárů v Čechách a na Moravě / Zápotocký, Milan, 1933- 1958
Životní jubileum prof. dr. E. Šimka / Říhovský, Jiří, 1924-2014 1958
K problému počátků kultury nálevkovitých pohárů / Zápotocký, Milan, 1933- 1957
Starší šňůrová keramika v Čechách / Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 1957
Archeologická musea v Maďarsku / Filip, Jan, 1900-1981 1957
O poměr mezi archeologií a historií : k výkladu nožů na slovanských pohřebištích / Graus, František, 1921-1989 1957
K výkladu nožů na slovanských pohřebištích / Borkovský, Ivan, 1897-1976 1957
K metodickým otázkám studia středověké keramiky / Reichertová, Květa, 1921-2004 1957
Halštatská mohyla s dodatečným pohřbem u Kšic / Rybová, Alena, 1931- 1957
Turbany v české mohylové oblasti / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1957
Významné výročí sovětské archeologie / Haken, Roman, 1934-1958 1957
Milavečská mohyla z Nové Hospody / Čujanová, Eva, 1928-2009 1956
Horizont plaňanského typu v sídlištních nálezech v Čechách / Rybová, Alena, 1931- 1956
K relativní chronologii volutové keramiky / Soudský, Bohumil, 1922-1976 1956
Halštatské pohřby v Nynicích u Plzně / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1956
Baalberská skupina v Čechách / Zápotocký, Milan, 1933- 1956
Pohřby lidu s volutovou a vypíchanou keramikou / Zápotocká, Marie, 1931- 1956
Příspěvek k antropologickému hodnocení žárových hrobů / Vlček, Emanuel, 1925-2006 1956
Zemřel Eduard Štorch / Filip, Jan, 1900-1981 1956
Západní hranice Slavníkovy říše : (příspěvek k diskusi) / Peřina, Zd. 1955
Příspěvek k problematice počátku mohylové kultury / Čujanová, Eva, 1928-2009 1955
Příspěvek k třídění šňůrové keramiky v Čechách / Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 1955
Fosfátová půdní analysa / Pelikán, Jiří Boris, 1929-1992 1955
Medené nástroje v Čechách a na Morave / Novotná, Mária 1955
Halštatsko-laténské žárové hroby na pohřebišti v Nynicích u Plzně / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1955
Drobné nálezy z pozdní doby bronzové v západních Čechách / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1955
Českomoravské zlaté nálezy z doby bronzové / Hásek, Ivan, 1931- 1955
K otázce vícehlavosti slovanských bohů / Beranová, Magdalena, 1930- 1955
Sto let diskuse o západních hranicích Slavníkovy říše / Maličký, Josef, 1903-1969 1954
Výzkum slovanských hradišť v Německu / Filip, Jan, 1900-1981 1954
Původ a rozšíření mečů liptovského typu a mečů s číškovitou rukojetí / Hrala, Jiří, 1931-2002 1954
Osady starší doby římské po stránce stavební / Motyková-Šneidrová, Karla, 1930- 1954
Problém konservace pravěkých želez / Pelikán, Jiří Boris, 1929-1992 1954
Eneolitická skupina nálevkovitých pohárů v Čechách / Pleslová-Štiková, Emilie, 1930- 1954
Žárové pohřebiště z konce doby bronzové v Nynicích / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1954
Nová knovízská a pozdně hradištní lokalita na Plzeňsku / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1954
Úmrtí : [dr. Fridolín Macháček] / Čtrnáct, Václav, 1884-1975 1954
Podmořská archeologie / Filip, Jan, 1900-1981 1954
Neolitické bubny v Čechách a na Moravě / Mašek, Norbert, 1932-1981 1954
Malovaná keramika v české mohylové oblasti / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1953
Problémy doby bronzové ve střední Evropě / Filip, Jan, 1900-1981 1953
Radiouhlíková methoda datovací a její dnešní stav / Böhm, Jaroslav, 1901-1962 1953
Trepanace na lebkách X. století / Vlček, Emanuel, 1925-2006 1953
Chronologické postavení magdalénienu / Böhm, Jaroslav, 1901-1962 1953
Keltská společnost v době laténské / Filip, Jan, 1900-1981 1953
Pořizování vrstevnicových plánů ve vlastní režii / Jisl, Lumír, 1921-1969 1953
Zameriavanie hrobov sieťovou metodou / Čaplovič, Pavol, 1917-1994 1953
Zemřel Bedřich Hrozný / Filip, Jan, 1900-1981 1953
Chronologická průkaznost vázičkovité jehlice v Československu / Hralová, Jitka, 1931-2011 1953
Cihla jako stavební materiál v době halštatské / Filip, Jan, 1900-1981 1953
Využití chemických a spektrálních analys při studiu pravěké metalurgie / Pleiner, Radomír, 1929- 1953
Archeologický výzkum v Číně v r. 1949-1951 / Váňa, Zdeněk, 1924-1994 1953
Indoevropská otázka a lid se šňůrovou keramikou / Filip, Jan, 1900-1981 1952
Formy suroviny ve starší době bronzové / Čujanová, Eva, 1928-2009 1952
Obchodní styky Čech s Římem v době Augustově a problém mocenského střediska tehdejších Čech / Filip, Jan, 1900-1981 1952
Konservace kostí a kostěných předmětů / Klíma, Bohuslav, 1925-2000 1952
Sůl v pravěku evropského lidstva / Motyková-Šneidrová, Karla, 1930- 1952
Nový způsob doplňování keramiky a odlévání předmětů / Neustupný, Jiří, 1905-1981 1952
Slovanské mohyly při horním toku Mže / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1952
Problém druhotného zpracování vytaveného železa v pravěku / Pleiner, Radomír, 1929- 1952
Laténské žárové hroby v Nezdřevi u Kasejovic / Filip, Jan, 1900-1981 1951
Slované v západních Čechách / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1951
Nejstarší zemědělci ve střední Evropě / Filip, Jan, 1900-1981 1951
Konservace keramiky / Borkovský, Ivan, 1897-1976 1951
Výživa lidu v mladší době kamenné / Filip, Jan, 1900-1981 1951
Z problematiky doby halštatské / Šolle, Miloš, 1916-2004 1951
K otázce datování doby halštatské / Filip, Jan, 1900-1981 1951
Konservace dřeva v půdním prostředí pomocí elektřiny / Filip, Jan, 1900-1981 1951
Mladopaleolitické kultury v Československu a problém třídění mladšího paleolitu / Filip, Jan, 1900-1981 1950
Pravěké oddělení musea v Klatovech / Filip, Jan, 1900-1981 1950
Polozapomenutý archeolog / Filip, Jan, 1900-1981 1949
Nové mohyly v jihozápadních Čechách / Kabát, Josef, 1913-1982 1949
Neevidovaný nález bronzů z Chrudimska / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1992
Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu = An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context / Salaš, Milan, 1957- 2020
Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku = A medieval settlement near Suchomasty in the Beroun district, Central Bohemia : k proměnám sídelní struktury a práci s neželeznými kovy ve venkovském prostředí = on the transformation of settlement structures and non-ferrous metallurgy in the rural environment / Štefan, Ivo, 1978- 2020
Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách = A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia : ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě = on the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe / Dobeš, Miroslav, 1961- 2020
How do they fit together? = Jak to do sebe zapadá? : a case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology = Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování / Trampota, František, 1983- 2020
Antonín Beneš - 60 let / Zápotocký, Milan, 1933- 1994
Bibliografie PhDr. Antonína Beneše / Drašnarová, Milada, 1943- 1994

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.