Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Archeologické rozhledy / Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze
Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha)
Rozsah: sv. ; 25 cm
ISSN: 0323-1267

Věcné téma: archeologie
Geografické téma: Česko
Forma/žánr: odborné časopisy
Aktuální periodicita: 4x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H7
Signatura: : AE01
Signatura: : Č VIII-1; od roč. 42 Č IX-1, Pe SA
Signatura: : B 20 001
Signatura: : D633

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2021 1; 2;
2020 1; 2; 3; 4;
2019 1; 2; 3; 4;
2018 1; 2; 3; 4;
2017 1; 2; 3; 4;
2016 1; 2; 3; 4;
2015 1; 2; 3; 4;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2005 N;
2004 N;
1999 N;
1997 N;
1996 N;
1994 N;
1992 N;
1991 N;
1970 N;
1969 N;
1968 N;
1967 N;
1965 N;
1964 N;
1963 N;
1962 N;
1961 N;
1960 N;
1959 N;
1958 N;
1957 N;
1956 N;
1955 N;
1954 N;
1952 N;
1951 N;
1950 N;
1949 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
[Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století] / Kypta, Jan, 1979- 2007
[Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století] / Kypta, Jan, 1979- 2007
Ještě jednou do Pšovky u Mělníka / Varadzin, Ladislav, 1977- 2008
[Svorník 6/2008. Sborník příspěvků ze 6. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 5.-8. 6. 2007 v Litomyšli. Funkční a prostorové uspořádání budov] / Kypta, Jan, 1979- 2010
[Svorník 6/2008. Sborník příspěvků ze 6. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 5.-8. 6. 2007 v Litomyšli. Funkční a prostorové uspořádání budov] / Kypta, Jan, 1979- 2010
[Dějiny staveb 2007. Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinech konané ve dnech 30.3.-1.4.2007] / Kypta, Jan, 1979- 2008
[Třebel. Krajina po bitvě] / Gojda, Martin, 1956- 2008
[Třebel. Krajina po bitvě] / Gojda, Martin, 1956- 2008
[Slovanské hroby a pohřebiště na Prostějovsku] / Vachůt, Petr 2008
[Slovanské hroby a pohřebiště na Prostějovsku] / Vachůt, Petr 2008
Opevněný areál na Vladaři a jeho zázemí : k poznání sídelních struktur doby bronzové a železné na horním toku Střely v západních Čechách / Chytráček, Miloslav, 1959- 2005
Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? / Macháček, Jiří, 1971- 2005
Halštatské hradiště Rubín, k. ú. Pšov, Ústecký kraj / Koutecký, Drahomír, 1931- 2005
O pravěkém a středověkém osídlení na území vojenského újezdu Březina, okr. Vyškov / Hlava, Miloš, 1972- 2005
O tzv. hradech přechodného typu / Razím, Vladislav, 1957- 2005
Příspěvek k poznání ženského oděvu ve střední a mladší době hradištní / Jelínková, Dagmar, 1961- 2005
Dřevěný meč ze středočeské Čáslavi : nálezy dřevěných předmětů podobných chladným zbraním a jejich interpretace / Tomášek, Martin, 1971- 2005
Ganerbenburg a rozdělené hrady : (o jednom sporném hradním "typu") / Soukup, Michal B., 1977- 2005
Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu / Ungerman, Šimon, 1973- 2005
Renesanční portrétní kachle z hrnčířské dílny Adama Špačka v Truhlářské ulici v Praze / Žegklitz, Jaromír, 1959- 2006
K historii archeologického zkoumání center raného středověku v Čechách : příklad ze Staré Boleslavi / Boháčová, Ivana, 1954- 2006
Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou - sonda 236 / Mařík, Jan, 1975- 2006
Stav a perspektivy výzkumu raně středověkých sídelních aglomerací v Čechách a na Moravě / Boháčová, Ivana, 1954- 2006
Mikulčice - Kopčany : stav a perspektivy výzkumu / Poláček, Lumír, 1960- 2006
Libice nad Cidlinou - stav a perspektivy výzkumu / Princová, Jarmila, 1941- 2006
Raně středověká sídelní aglomerace Přerov (8.-12. století) - současný stav poznání / Procházka, Rudolf, 1955- 2006
Stará Boleslav - stav a perspektivy studia funkcí a prostorového uspořádání přemyslovského hradu / Boháčová, Ivana, 1954- 2006
Raně středověká Budeč - pramenná základna a bilance poznatků : (k problematice funkcí centrální lokality) / Bartošková, Andrea, 1952- 2006
Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace / Zapletalová, Dana 2006
Archeologický výzkum v poloze "Na šibenici" ve Vodňanech (okres Strakonice) : příspěvek k archeologii popravišť v Čechách / Mašková, Pavlína 2006
Raně eneolitický objekt ze Svárova, okr. Kladno / Dobeš, Miroslav, 1961- 2007
Úsek dálkové komunikace na Kosmově hoře Osek : (podpovrchový průzkum zaniklých cest v trati "Humenská" na k. ú. Jíloviště, okr. Praha-západ) / Bolina, Pavel, 1953- 2007
Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí / Macháček, Jiří, 1971- 2007
Časně laténské sídliště v Chržíně (okr. Kladno) s napodobeninou červenofigurové keramiky a s doklady kovolitectví a zpracování jantaru / Chytráček, Miloslav, 1959- 2007
Jaroměřsko v raném středověku / Ježek, Martin, 1970- 2007
Domy a usedlosti zaniklé středověké vsi Bystřece : (úvahy o výpovědních schopnostech nálezových situací a způsobu prezentace dokumentace) / Kypta, Jan, 1979- 2007
Výročí PhDr. Alexandry Rusó / Budinský, Petr, 1938- 2007
Výpověď keramiky z polohy Žabník k vývoji pohřbívání a sídlení v mikulčickém podhradí / Bartošková, Andrea, 1952- 2007
Polní opevnění z roku 1813 mezi Postoloprty a Budyní nad Ohří: výsledky letecké prospekce a historického bádání / Smrž, Zdeněk, 1948- 2007
Mezinárodní projekt o historii evropské krajiny / Gojda, Martin, 1956- 2007
Konference "Život v památkách" / Frolík, Jan, 1956- 2007
[Úvod do kastelologie 1,2] / Plaček, Miroslav, 1943- 2007
[Praha: podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území městské památkové rezervace] / Z.S. 2007
[Táborský poklad: archeologický výzkum domu čp. 308] / Kypta, Jan, 1979- 2007
Současný stav poznání Žatce v raném středověku / Čech, Petr, 1968- 2008
Attická červenofigurová keramika z laténského sídliště v Praze-Ruzyni, poloha Jiviny / Trefný, Martin, 1973- 2008
Poznámky k článku Ladislava Varadzina a Ivo Štefana "Raně středověká podhradní osada v Pšovce u Mělníka..." / Meduna, Petr, 1963- 2008
[Nebe a peklo na zemi] / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2008
Malá Strana v raném středověku : stav výzkumu a rekapitulace poznání / Čiháková, Jarmila, 1954- 2008
Řivnáčské sídliště v Úholičkách, okr. Praha-západ / Dobeš, Miroslav, 1961- 2008
[Nejstarší osídlení jižních Čech. Paleolit a mesolit] / Oliva, Martin, 1951- 2008
[Praha. Podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace] / Procházka, Rudolf, 1955- 2008
[Týnský dvůr a středověká Praha. Archeologický výzkum 1976-1986] / Procházka, Rudolf, 1955- 2008
[Středověké kachle z Nového Knína] / Kypta, Jan, 1979- 2008
[Péče o památkově významné venkovní komunikace] / Havrda, Jan, 1969- 2008
[Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové] / Moucha, Václav, 1933-2014 2008
[Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2007] / Nováček, Karel, 1968- 2008
Městisko : zaniklá městská lokace 13. století na Prostějovsku / Doležel, Jiří, 1964- 2008
O metodě typologického výzkumu hradů (na příkladu tzv. hradů přechodného typu) / Kypta, Jan, 1979- 2008
[Metoda archeologie] / Macháček, Jiří, 1971- 2008
[Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve] / jk 2008
Konference Forum Archaeologiae Postmediaevalis / Staňková, Veronika 2008
[Loštice-město středověkých hrnčířů] / jk 2008
[Zpráva o stavbě Karlova mostu] / mj 2008
[Východní Morava v 10. až 14. století] / Frolíková-Kaliszová, Drahomíra 2008
Na okraj k referátu Martina Ježka o sešitu Průzkumy památek XV/1, 2008 / Velímský, Filip, 1977- 2008
[Archeologické prameny k dějinám Prahy ...] / Boháčová, Ivana, 1954- 2008
Nové hradiště v Moravské bráně / Čižmář, Miloš, 1945-2012 2009
K pre-historii dvou Měst pražských / Ježek, Martin, 1970- 2009
Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno : příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu / Dobeš, Miroslav, 1961- 2009
Němčice a zpracování skla v laténské Evropě / Venclová, Natalie, 1945- 2009
Soubor kachlových forem z pražské hrnčířské dílny Adama Špačka a její kachlová produkce v letech 1531-1572 / Žegklitz, Jaromír, 1959- 2009
Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech : konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat / Gojda, Martin, 1956- 2009
Právne aspekty ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v Európe / Michalík, Tomáš 2009
Semonická tvrz - ad fontes : nejstarší doklad horizontálního tkalcovského stavu z Čech / Brych, Vladimír, 1961- 2009
K hospodaření a kultuře bydlení na středočeském statku v raném novověku : příklad z Trněného Újezdu (okr. Kladno) / Šulc, Jaroslav, 1974- 2009
Konference Praha archeologická - město UNESCO a jeho archeologické dědictví / Boháčová, Ivana, 1954- 2009
Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku : výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích / Gojda, Martin, 1956- 2010
Středověká studna ve Vraclavi / Vích, David, 1971- 2010
Klášter minoritů v Mostě / Klápště, Jan, 1949- 2010
Restaurátorsko-konzervátorský průzkum vybraných nálezů z lokality Kopčany / Baxa, Peter 2010
K původu "zvonu" z Libice / Srovnal, Jan 2010
K vývoji hradišť v jádru Čech se zřetelem k přemyslovské doméně : (příspěvek do diskuse) / Varadzin, Ladislav, 1977- 2010
Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína : záchranný výzkum v trase obchvatu města / Šumberová, Radka, 1966- 2011
Kachlové formy z Prostějova - Kostelecké ulice : k technologickým a tvůrčím otázkám vzniku renesančních kachlových reliéfů / Vitanovský, Michal, 1946- 2011
How do they fit together? = Jak to do sebe zapadá? : a case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology = Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování / Trampota, František, 1983- 2020
Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách = A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia : ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě = on the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe / Dobeš, Miroslav, 1961- 2020
Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu = An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context / Salaš, Milan, 1957- 2020
Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku = A medieval settlement near Suchomasty in the Beroun district, Central Bohemia : k proměnám sídelní struktury a práci s neželeznými kovy ve venkovském prostředí = on the transformation of settlement structures and non-ferrous metallurgy in the rural environment / Štefan, Ivo, 1978- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.