Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

Anotace: Zakomponování základní osnovy areálu (červeně) do městské kraji-ny na ortofotomapě Geodis Brno, s r.o. Bíle vyznačeno srovnání největší délky areálu se vzdáleností jejího krajního bodu D od presbytáře svatovítské katedrály. Areál Valdštejnského paláce a blízkého okolí v době výstavby. Konstrukční řešení zahradního parteru před lodžií a grottou. K diskusi o možném rozsahu severního Trčkovského domu (modrý půdorys), identifikovaného stavebněhistorickým průzkumem (Horyna - Líčeníková 1997, odtud převzato) v návaznosti na středověké opevnění. První kroky konstrukčního řešení Valdštejnského areálu - viz odstavce a-i přísl-ušné kapitoly textu.Pro půdorys paláce použita interpretace vývoje dle SHP pří-zemí Horyna - Líčeníková 1997. Konstrukční řešení Valdštejnského areálu odpovídající kompletnímu popisu po-stupu dle odstavců a-i příslušné kapitoly textu. Pro půdorys paláce použita inter-pretace vývoje dle SHP přízemí Horyna 1997. Odvození základních parametrů východní části areálu přenosem z části západ-ní kružnicemi se středem v bodě So. Geometrické rozmístění kašen v západní části a jeho propojení prostřednict-vím modulu trojúhelníka s klíčovým bodem S0. Z něho vychází oranžová kon-strukční osaS0-S5), která však není geometrickou osou obdélníka východní části a jízdárny. Soutisk plánu přízemí Valdštejnského areálu od Anselma Luraga z roku 1753 (šedá, zelená) s obrysem hmot Valdštejnského areálu z Technické mapy 1:500 (černé linie) a barevným schématem základního konstrukčního řešení areálu. Soutisk florentského plánu 1. patra Valdštejnského areálu Uffizi 4517 (šedě) s obrysem hmot Valdštejnského areálu z Technické papy 1:500 (černé linie, s ba-revným schématem základního konstrukčního řešení areálu a s oválem cent-rálního prostoru Velké grotty zobrazeným dle realizace - na stávajícím místě. Soutisk florentského plánu 1. patra Valdštejnského areálu Uffizi 4517 (šedě) s obrysem hmot Valdštejnského areálu z Technické papy 1:500 (černé linie, s ba-revným schématem základního konstrukčního řešení areálu. Oproti obr. 9 je ovál Velké grotty vložený do obrysu grotty na florentském plánu. Výsledkem je zjištění, že v této pozici střed oválu leží přesně na hlavní ose o4, což vede k hypotéze, že plán Uffizi č. 4517 je starším, nerealizovaným projektem, později přepracovaným. Zakomponování základní osnovy areálu (červeně) do městské krajiny na Tech-nické mapě 1:1000 s vyznačením směrů některých linií. Doklad pravidelného rozměření půdorysu centrálního prostoru grotty.

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.