INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH  INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH

Informační systém o archeologických datech Národního památkového ústavu (ISAD) je souborem aplikačních nástrojů v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), který slouží k evidenci, správě a prezentaci archeologické části kulturního dědictví České republiky. Systém ISAD naplňuje závazek České republiky, plynoucí z mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované pod č. 99/2000 Sb. m. s., tzv. Maltské konvence.

ISAD slouží jako zdroj údajů potřebných při zajišťování ochrany archeologického kulturního dědictví, a to jak pro orgány státní a veřejné správy, tak pro vlastníky a uživatele nemovitostí, na kterých se archeologické nálezy vyskytují nebo mohou vyskytovat. Systém sehrává významnou informativní roli při naplňování povinnosti zajistit záchranný archeologický výzkum. Tato povinnost vzniká majiteli (správci, uživateli) při přípravě a realizaci stavebních akcí či jiných záměrů na územích s archeologickými nálezy ve smyslu § 22. odst. 2 a §23 b zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, pokud by mohlo dojít k poškození archeologického kulturního dědictví.

ISAD dále slouží jako moderní platforma pro prezentaci prvků archeologického dědictví na území České republiky a odborných informací o nich nejenom odborníkům, ale též široké veřejnosti.

Páteří systému ISAD je databáze Státní archeologický seznam České republiky (SAS), která eviduje prvky archeologického dědictví jako Území s archeologickými nálezy (ÚAN). Evidence archeologického dědictví v SAS je založena na kategorizaci ÚAN. Ta je vytvořena na principu očekávatelnosti a předpokladu výskytu archeologických nálezů v krajině a je rozdělena do čtyř stupňů (ÚAN I – území s jednoznačným výskytem archeologických nálezů, ÚAN II – území s důvodně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, ÚAN III – území, kde v současnosti, dle dostupných informací, není možné výskyt archeologických nálezů vyloučit, ÚAN IV – území bez archeologických nálezů). Evidenční jednotku SAS tak představují jednotlivá ÚAN, kterým jsou v databázi SAS přiřazeny záznamy se strukturovanými popisnými údaji. Ty se vytváří pro ÚAN v kategorii I, II a IV, jelikož ÚAN kategorie III představuje veškeré zbylé území státu mezi nimi. Každému ÚAN v databázi SAS je zároveň přiřazeno prostorové vymezení (polygon), publikované v mapové aplikaci SAS. Kategorie ÚAN II se v databázi eviduje také jako území, jež přiléhá k jednomu nebo vícero ÚAN I, resp. IV, případně je zcela obklopuje. Takové území se označuje jako ÚAN II – pásmo; záznam o něm má zjednodušenou strukturu, protože se k němu vztahují popisné informace z dotčených ÚAN I a IV.

V souladu s platnou legislativou je nutné v předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR záměr provádět v území kategorizovaném jako ÚAN I, ÚAN II nebo ÚAN III stavební činnost nebo jakoukoli jinou činnost, při níž mohou být ohroženy archeologické nálezy (pro splnění oznamovací povinnosti lze využít online formulář).

Součástí ISAD je dále databáze dat o památkově nejhodnotnějších prvcích archeologického kulturního dědictví, které jsou evidovány jako Významné archeologické lokality (VAL) v Soupisu Památkového katalogu. Databázi VAL tvoří seznam kulturních památek archeologické povahy, ale také dosud nechráněných nemovitostí, jež vykazují znaky památkového fondu. Dále do ISAD patří záznamy o Významných archeologických plochách (VAP), které představují části území historických sídel, ale i rozsáhlých archeologických lokalit, kde se archeologické nálezy a situace zachovaly v autentickém a nenarušeném stavu přímo v zemi. VAL i VAP jsou jako nositelé památkových hodnot součástí památkového fondu a jsou předmětem zájmu památkové péče.

 

 

Aplikace

Mapová aplikace

Ostatní