Památkový katalog  Památkový katalog

Aplikace Památkový katalog

Představuje moderní přehledný systém evidence všech památek (nemovitých i movitých), památkově chráněných území i ochranných pásem, nahrazující několik původně samostatných aplikací. Součástí evidence je i evidence "objektů památkového zájmu" (objekty, které nebyly prohlášeny za památky)  a  monitoring aktuálního stavu, který umožňuje generování seznamů ohrožených a zachráněných památek.

Aplikace vznikla na základě schváleného projektu č. 12 ze Seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration podle usnesení vlády ČR č. 536, ze dne 14. května 2008.

Základním cílem projektu bylo vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v České republice v návaznosti na základní registry veřejné správy.

Podrobnější informace o této aplikaci byly prezentovány na 16. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, která se konala 2.a3. prosince 2015 v Národním archívu v Praze.

Prezentaci si můžete prohlédnout zde

Památkový katalog - veřejná část, umožňuje vyhledávání a prezentaci údajů

Neveřejná část,  vyhrazený přístup, je určen pro pracovníky NPÚ, orgány státní památkové péče a další spolupracující instituce.