Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Archeologie západních Čech
Rozsah: svazky ilustrace (některé barevné), mapy, plány 30 cm
ISSN: 1804-2953

Osoby: Franc, František Xaver, 1838-1910
Věcné téma: archeologické výzkumy - Česko
Věcné téma: archeologické nálezy - Česko
Věcné téma: archeologické lokality - Česko
Geografické téma: Čechy západní (Česko)
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H511
Signatura: : Qe
Signatura: : SB 13534
Signatura: : P-G 6

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2020 Komplety 1-2;
2019 1,2;
2018 1,2;
2017 1;
2016 1;
2015 1;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika
2019 Komplety 10/1-2;
2018 9/1; 9/2;
2017 n;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2020 Komplety 1-2;
2019 Komplety 1-2;
2018 1; 2;
2017 12; 13;
2016 10; 11;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
2019 Komplety 10/1-2;
2018 9/2;
2017 13; 9/1;
2016 10; 11;
2015 9;
2014 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
František Xaver Franc: Život a dílo / Randová, Jana 2010
Mohyly jihozápadních Čech před F. X. Francem / Sklenář, Karel, 1938- 2010
F. X. Franc a problematika středověkých mohylových útvarů / Hajšman, Jan, 1970- 2010
F. X. Franc a zaniklé středověké vesnice / Vařeka, Pavel, 1967- 2010
Méně známá fakta o životě, výzkumech a nálezech F. X. France / Thomasová, Hana 2010
Lokality zkoumané F. X. Francem v památkové péči : současný stav lokalit, úroveň jejich ochrany a evidence / Sokol, Petr, 1973- 2010
František Xaver Franz a Velká skála u Bzí / John, Jan, 1977- 2010
František Xaver Franz a jeho přínos pro poznání středověkého hradu Lopaty / Novobilský, Milan, 1961- 2010
Obličejový pohár z hradu Lopata u Plzně / Orna, Jiří, 1974- 2010
F. X. Franc a plzeňská městská zbrojnice / Frýda, František, 1946- 2010
F. X. Franc - objevitel nejstaršího plánu Plzně z roku 1658 / Široký, Radek, 1972- 2010
Přehled korespondence F. X. France (1838-1910) / Šmejda, Ladislav, 1975- 2010
Polykulturní sídliště na katastrech Plzně-Bručné a Plzně-Černic, okr. Plzeň-město / Zelenka, Antonín 2011
Nové nálezy nynické kultury na Klatovsku / Hůrková, Jindra, 1967- 2011
Dva raně středověké kovové nálezy z hradiště Bukovec u Plzně, okr. Plzeň-město / Profantová, Naďa, 1962- 2011
Kostel sv. Jakuba většího v Domažlicích a jeho postavení v místní raně středověké sídelní aglomeraci / Břicháček, Pavel, 1953- 2011
Příspěvek k problematice levobřežní části Starého Plzence - výzkum v Baslově ulici / Koscelník, Petr 2011
Srbická Hůrka - vývoj osídlení, kostel sv. Víta a jeho sídelně-historický kontext / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2011
Merklín - ulice 1. máje, raně novověké spáleniště studované pomocí metod environmentální archeologie / Bouda, Jiří, 1973- 2011
Šibenice u Přimdy, okres Tachov : z výsledků systematického povrchového průzkumu šibeničních vrchů západních Čech / Sokol, Petr, 1973- 2011
Záchranný archeologický výzkum zaniklé kruhové pece v k. ú. Svinná na Šumavě (okr. Klatovy) / Waldmannová, Marcela, 1980- 2011
Přeštice - dílčí výsledky výzkumu parcely v intravilánu obce / Sochorová, Markéta, 1977- 2011
Řesanice tvrz, archeologický výzkum - etapa 2010 / Vladař, Jan, 1975- 2011
Výzkumy společnosti ZIP o. p. s. financované z programu PPZAV v roce 2010 / Široký, Radek, 1972- 2011
Detektoráři forever...O "záchraně" lokalit a důležitosti informací v archeologii a památkové péči / Sokol, Petr, 1973- 2011
K otázce vlivu říše Karla Velikého a jeho dědiců na šíření křesťanství v Čechách / Beranová, Magdalena, 1930- 2012
Dvě poznámky k mohylové kultuře doby bronzové / Bouzek, Jan, 1935- 2012
Několik drobných středověkých a novověkých archeologických nálezů ze Sušice a otázka předlokačního osídlení / Fröhlich, Jiří, 1946- 2012
Nález osídlení ze 13. století v Mimově (okres Domažlice) / Hereit, Petr, 1970- 2012
Hrad Litice, okr. Plzeň-město a jeho nové zaměření / Hložek, Josef, 1979- 2012
Zpráva o výzkumu halštatského žárového hrobu na k. ú. Horní Kamenice (okr. Domažlice) / Krištuf, Petr, 1981- 2012
Štípaná industrie z lokality Labuť (obec Staré Sedliště, okr. Tachov) / Moravcová, Marta, 1983- 2012
Betrachtungen zu besonderen Turmsituationen an spätromanischen Kirchen diesseits und jenseits des Böhmerwaldes / Schmotz, Karl, 1949- 2012
Vrcholně středověké osídlení na katastru Horní Břízy, okr. Plzeň-sever / Trnka, Robert, 1974- 2012
Ötzi: muž z tyrolského ledovce optikou archeologie nenalézaného / Vencl, Slavomil, 1936-2019 2012
Silicitové sekery v eneolitu a starší době bronzové Čech / Zápotocký, Milan, 1933- 2012
Monumentalita mohyl v době bronzové: odraz rodiny, nobility, genderu nebo kulturní příslušnosti / Krištuf, Petr, 1981- 2013
Raně středověké mohyly v Čechách / Lutovský, Michal, 1961- 2013
Záchranný archeologický výzkum neolitického a pozdně bronzového sídliště při stavbě koupaliště v Dobřanech, okr. PJ / Novotná, Alena 2013
Stručná charakteristika broušené kamenné industrie kultury zvoncovitých pohárů v Čechách a na Moravě / Menšík, Petr 2013
60 let PhDr. Pavla Břicháčka / Čechura, Martin, 1977- 2014
Raně středověké nálezy u kostela Všech Svatých v Horšově / Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2014
Nové nálezy valounové industrie na území Plzeňského kraje / Eigner, Jan 2014
O počátcích výroby neolitické kamenné broušené industrie / Šída, Petr, 1976- 2014
Povrchové sběry na sídlišti kultury s lineární keramikou v Útušicích (okr. Plzeň-jih) v poloze "K Radobyčicům" / Novotná, Alena 2014
Raně středověké kování a část přezky z Meclova-Březí / Profantová, Naďa, 1962- 2014
Kostelík sv. Václava na Brůdku, mýty a historická skutečnost / Procházka, Zdeněk, 1954- 2014
Nález části městského opevnění v Domažlicích v roce 2009 / Hereit, Petr, 1970- 2014
Městské hradby v Plané na základě archeologických výzkumů u kostela Nanebevzetí Panny Marie (okr. Tachov) / Rayman, Nikola 2014
Zaniklá středověká a časně novověká ves Rovný na Zbirožsku (okr. Rokycany) / Vařeka, Pavel, 1967- 2014
Plzeňsko a Domažlicko na Archaeologické mappě království Českého z roku 1856 / Čechura, Martin, 1977- 2014
Proč jsou (a budou) možnosti i výsledky geofyzikálních měření v areálech dříve zkoumaných mohylových pohřebišť problematické? / Křivánek, Roman, 1964- 2014
Pozdně paleolitická lokalita Plzeň-Roudná (okr. Plzeň-město) : nové perspektivy / Moravcová, Marta, 1983- 2014
Kamenný kadlub na odlévání seker se srdčitým schůdkem z Přívozce (okr. Domažlice) / Břicháček, Pavel, 1953- 2014
Předstihový záchranný výzkum v Žitíně u Kokořova, okr. Plzeň-jih / Král, Vlastimil 2014
Využití dat leteckého laserového skenování (DMR5g) k dokumentaci mohylových pohřebišť v Plzni / Krištuf, Petr, 1981- 2014
Nové nálezy pravěké keramiky na hradě Švamberku / Matějková, Tereza 2014
Menší archeologický výzkum v Netunicích - příspěvek k raně středověkému osídlení regionu jižního Plzeňska / Bouda, Jiří, 1973- 2014
Identifikace nemovitých archeologických památek pomocí leteckého laserového skenování v oblasti extravilánu zaniklé středověké vesnice Javor a mohylníku Javor-Hádky / Šebková, Kateřina 2014
Kachle s náboženskými motivy z Plzně čp. 138 / Orna, Jiří, 1974- 2014
Lokalizace bojiště u Tachova z roku 1427, či náhodný soubor militarií? / Koscelník, Petr 2014
Zaniklý pozdně středověký dvůr u Olešné na Rokycansku / Vařeka, Pavel, 1967- 2014
Zaniklá sklárna Stará Huť u Podlesí (Vogelsang), k. ú. Lídlovy Dvory, o. Klatovy / Frýda, František, 1946- 2014
Pohřební výbava Bohunky Lobkovicové ze Šternberka ve sbírkách Západočeského muzea / Pilná, Veronika, 1982- 2014
K problematice uvažovaných egejských vlivů ve středoevropské defensivní architektuře doby bronzové / Alušík, Tomáš, 1979- 2015
Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště u Plzně v letech 2012 a 2013 / Šmejda, Ladislav, 1975- 2015
Nové poznatky o fortifikaci hradiště Bukovec u Plzně / Krištuf, Petr, 1981- 2015
Poznámky k terénnímu studiu polních opevnění ze 17.-19. století : zkušenosti z českých zemí / Matoušek, Václav, 1954- 2015
Lovná zvěř jako archeologický pramen : využití matematického modelu pro studium alimentárních strategií v magdalénienu Evropy / Ventrubová, Eliška 2015
Depot bronzových seker se středovými laloky ze Stříbra (okr. Tachov) / Břicháček, Pavel, 1953- 2015
Červená středověká keramika z Velhartic a Klatov - výsledky petroarcheologické analýzy / Waldmannová, Marcela, 1980- 2015
PhDr. František Frýda sedmdesátiletý / Špaček, Jaroslav, 1943- 2016
Bratři Lamblové, zapomenutí archeologové z Plzeňska / Sklenář, Karel, 1938- 2016
Archeologický výzkum mohyl v Zeleném pohledem obecního kronikáře / Čechura, Martin, 1977- 2016
Nové raně středověké nálezy z povodí Radbuzy : výběr z povrchových sběrů z let 1998-2006 / Břicháček, Pavel, 1953- 2016
Nové poznatky k opevnění jižního suburbia hradu Plzeň / Orna, Jiří, 1974- 2016
Sekeromlat maďarského původu z České Kubice, okr. Domažlice / Profantová, Naďa, 1962- 2016
Několik poznámek k osídlení Klatovska ve 13. století / Hůrková, Jindra, 1967- 2016
Vyhodnocení povrchových sběrů z hradu Preitensteinu, okr. Plzeň-sever / Mařík, Tomáš 2016
Liběvice - zaniklá vesnice s tvrzí u Černošína / Nováček, Karel, 1968- 2016
Zaniklá středověká a časně novověká vesnice Bukov na Zbirožsku (okr. Rokycany) / Vařeka, Pavel, 1967- 2016
Nález architektonických článků rotundy ve Zborovech (o. Klatovy) / Varhaník, Jiří, 1954- 2016
Drobný mincovní nález ze Všerubského průsmyku z doby třicetileté války / Břicháček, Pavel, 1953- 2016
Bezdružice, okr. Tachov : příspěvek k raně novověkému vývoji poddanského města / Zelenka, Antonín, 1978- 2016
Pozůstatky těžby kyzových (pyritonosných) břidlic v údolí Lomanského potoka / Fák, Jiří, 1964- 2016
Letecký průzkum a dokumentace relitků historických polních systémů krajiny západních Čech / Braun, Peter, 1948- 2016
Skalní umění ve Foz Côa / Půtová, Barbora, 1985- 2016
Nález solitérních žárových hrobů při předstihovém archeologickém výzkumu v prostoru Plzně-Lochotína / Menšík, Petr 2016
Antropologické zhodnocení žárových hrobů z předstihového archeologickiého výzkumu v Plzni-Lochotíně / Průchová, Erika 2016
Zahloubená chata doby halštatské z Bukovce, okr. Plzeň-město / Novotná, Alena 2016
Raně středověký objekt ve Vstiši (okr. Plzeň-jih) / Břicháček, Pavel, 1953- 2016
Mohylové hroby a předpolí hradiště Bezemín (okr. Tachov) : výsledky povrchového průzkumu s využitím leteckého laserového skenování / Sokol, Petr, 1973- 2016
Pravěké a středověké objekty z náměstí Republiky v Horšovském Týně / Metlička, Milan, 1962- 2016
Nálezy zvířecích kostí z výzkumu neolitického sídliště s rondelem ve Vochově (okr. Plzeň-sever) / Sůvová, Zdenka, 1978- 2017
Bojovníci z mohylového pohřebiště Sedlec-Hůrka: příspěvek k poznání válečnictví doby bronzové / Krištuf, Petr, 1981- 2017
Tzv. depot Stříbro 2 a otázka jeho původu / Bláhová-Sklenářová, Zuzana, 1972- 2017
Nové doklady osídlení výšinných poloh na Karlovarsku - polykulturní lokality Orlík a Šibeniční vrch u obce Valeč v Čechách / Prekop, Filip, 1982- 2017
Archeologický výzkum na parcele čp. 159 v Jungmannově ulici v Přešticích, okr. Plzeň-jih a vyhodnocení souboru pravěkých a středověkých artefaktů / Čapek, Ladislav 2017
Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a z Vlčí, okr. Plzeň-jih / Sankot, Pavel, 1948- 2017
Zaniklá středověká ves "Doubrava" u Stříbra, okr Tachov ve světle nových výzkumů / Zelenka, Antonín, 1978- 2017
Zaniklá ves u Zábělé (okr. Plzeň-město) : využití leteckého skenování pro rekonstrukci středověké kulturní krajiny / Sokol, Petr, 1973- 2017
Neznámý zaniklý sídelní areál na katastru Nový Dvůr u Žihle, okr. Plzeň-sever / Stráník, Daniel 2017
Zlaté rouno z bronzu : katolický vojenský přívěsek z bojiště u Rozvadova/Waidhausu 1621 = The bronze golden fleece : Catholic military pendant from the battlefield of Rozvadov/Waidhaus 1621 / Preusz, Michal 2017
Anotace absolventských prací Katedry archeologie Západočeské fakulty v Plzni za roky 2012 až 2014 vztahující se tematicky k západním Čechám 2017
Pozdně bronzový hrob z Plzně-Křimic, Tlumené ulice / Zelenka, Antonín, 1978- 2017
Současný stav poznání hradiště Babina - Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely / Menšík, Petr 2017
Nálezy pravěkých kovových předmětů ve Víchově, o. Černošín (okr. Tachov) / Břicháček, Pavel, 1953- 2017
Středověká nákončí pochev mečů ze západních Čech / Čechura, Martin, 1977- 2017
Archeologický výzkum minoritského kláštera ve Stříbře / Břicháček, Pavel, 1953- 2017
Příspěvek k poznání středověké zástavby okolí tzv. královské kaple kláštera Plasy / Waldmannová, Marcela, 1980- 2017
Milan Strnad : (* 11. 5. 1954 - † 31. 8. 2017) / Metličková, Jarmila 2017
Kostely a kaple zaniklé za josefínských reforem v bývalém okrese Klatovy / Junková, Eliška 2017
Jubilant Jaroslav Bašta / Metličková, Jarmila 2018
Nový nález "hromového klínu" ze Železné Rudy, okr. Klatovy / Menšík, Petr 2018
Pozdně mohylový objekt ze Sobětic u Klatov / Hůrková, Jindra, 1967- 2018
Rekonstrukce štítku spindlersfeldské spony podle dvou zdobených bronzových plechů z depotu ze Střapole, okres Rokycany / Řezáč, Milan, 1952- 2018
Výzkum pravěkých sídlištních objektů z roku 1932 v Červeném Hrádku u Plzně : vyhodnocení artefaktů a ekofaktů / Metlička, Milan, 1962- 2018
Archeologický výzkum kláštera augustiniánů v Domažlicích / Břicháček, Pavel, 1953- 2018
Archeologický výzkum kláštera v Pivoni (okr. Domažlice) / Břicháček, Pavel, 1953- 2018
Obraz vrcholně a pozdně středověkého osídlení klášterního městečka Touškova na základě archeologických pramenů / Zelenka, Antonín, 1978- 2018
Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z novověkého hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích / Šneberger, Jiří 2018
Skalní hřbet Měcholupy u Blovic - Velká skála (Kámen) z pohledu archeologie / Čapek, Ladislav 2018
Pozdně halštatské sídliště z Tasnovic, okr. Domažlice / Junková, Andrea 2018
K otázce pravěkých a raně středověkých aktivit v areálu měděných dolů na lokalitě Měděnka u Mutěnína / Chmelíková, Dana 2018
Záchranný archeologický výzkum na parcele domu čp. 8 v Horšově, okr. Domažlice / Uherský, Marek 2018
Příspěvek k archeologickému poznání jihovýchodního okraje historického jádra města Tachova / Mařík, Tomáš 2018
Planá u Mariánských Lázní : doklady počátku městské sídelní aglomerace a její podoba / Chlevišťan, Jiří 2018
Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích / Bouda, Jiří, 1973- 2018
Objemy zvoncovitých pohárů / Ježek, Josef 2019
Meclov - rovinné sídliště v poloze Za Humny : příspěvek ke struktuře osídlení krajiny v podhůří Českého lesa v mladší době bronzové / Zelenka, Antonín, 1978- 2019
Nedochovaný depot římských mincí z Folmavy : Česká Kubice - Horní Folmava, okres Domažlice / Řezáč, Milan, 1952- 2019
Nástin vývoje keramiky v horním Poohří 7. až 12. století / Beránek, Michal, 1986- 2019
Plzeň, Perlová ulice č. p. 66/67 : nálezové soubory zaniklých tří studen/jímek. Studny/jímky 1 a 2 / Schneiderwinklová, Pavlína 2019
Vápenická pec na předpolí hradu Pušperku (okr. Klatovy) / Kastl, Petr 2019
Hrad v Janovicích nad Úhlavou - stav dosavadního poznání / Gersdorfová, Zlata, 1987- 2019
Mincovní depot z poloviny 18. století z vrchu Trní u Holýšova / Hus, Miroslav, 1954- 2019
Poničená mohyla ze střední doby bronzové z Doubravy (okr. Plzeň-sever) / Metlička, Milan, 1962- 2020
Paleolitické a mezolitické osídlení v povodí horní Radbuzy (Domažlicko) / Eigner, Jan 2020
Plochý žárový hrob z doby halštatské z Lomničky (okr. Tachov) / Břicháček, Pavel, 1953- 2020
Počátky kostrového pohřbívání v době laténské v jihozápadních Čechách : doklad migrace nebo stavu výzkumu? / Čechura, Martin, 1977- 2020
Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě / Kotýnek, Michal 2020
Plzeň, Perlová ulice čp. 66/67 : nálezové soubory zaniklých studní/jímek. Studna/jímka 03 / Schneiderwinklová, Pavlína 2020
Planá u Mariánských Lázní, okr. Tachov - záchranný archeologický výzkum na ppč. 3824/1 v Tylově ulici : příspěvek k dataci městského opevnění / Zelenka, Antonín, 1978- 2020
Hostouň (okr. Domažlice) - archeologie poddanského města v letech 2018-19 / Mařík, Tomáš 2020
Soubor kachlů ze zásypu suterénu zámku Týnec u Klatov / Hůrková, Jindra, 1967- 2020
Příspěvek k desetiletému výročí Historického parku Bärnau-Tachov / Ježek, Josef 2020
Středověké osídlení v povodí Lužického potoka na Kadaňsku / Peksa, Vojtěch, 1991- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.