Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Památky archeologické
Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha)
Rozsah: sv.
ISSN: 0031-0506
Nakladatelské údaje: Praha : Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1914- Praha : Academia, 2003

Věcné téma: archeologie
Forma/žánr: sborníky
Přiloha: Mikulovice : pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce = Early Bronze Age cemetery on the Amber Road / - 1305611
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H203
Signatura: : D554
Signatura: : B 20 002
Signatura: : B10019
Signatura: : AE
Signatura: : P-080
Signatura: : PER ..., PER 7574 (PK - A)
Signatura: : Č VIII-2/XXVI-, Pe SA
Signatura: : P-G 7

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
1956 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Královská hrobka v chrámě sv. Víta na hradě pražském / Hilbert, Kamil, 1869-1933 1929
Václav Mencl, Lidová architektura v Československu, Praha 1980 / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1981
Václav Mencl, Lidová architektura v Československu, Praha 1980 / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1981
Umělecké památky Čech 2 (K - O) / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1980
Jan Filip, Keltská civilisace a její dědictví / Böhm, Jaroslav, 1901-1962 1960
Jan Filip, Keltská civilisace a její dědictví / Böhm, Jaroslav, 1901-1962 1960
Macháček, Fridolin, Pravěk Plzeňska / J. B. 1926
Malíř Josef Hager, dodatky k jeho životopisu / Mareš, František, 1850-1939 1925
Hagerovy fresky / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1923
Zpráva o soupisné akci zvonové na Plzeňsku / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1918
Rekvisice zvonů / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1917
Max Dvořák, Katechismus der Denkmalpflege / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1917
Zpráva o záležitostech soupisu zvonů / Chytil, Karel, 1857-1934 1917
Römische Waffen und Rüstung aus Böhmen. Nálezy římských zbraní a výzbroje v Čechách / Musil, Jiří 1994
Bibliografický rejstřík památek archeologických. 1966-1990 / Sklenář, Karel, 1938- 1994
Časně laténský pohřební areál s "enclos quadrangulaire" v Černoučku, okr. Litoměřice = La nécropole avec l'enclos quadrangulaire du début de La Tene de Černouček, district de Litoměřice, Boheme nord-ouest / Brnić, Želimir 2005
Studny z doby stěhování národů v Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ) = Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky (Bez. Prag-West) / Pleinerová, Ivana, 1929- 2005
Nové objekty kultury s keramikou pražského typu z Roztok u Prahy = Neue Objekte der Kultur mit Keramik des Prager Typus aus Roztoky bei Prag / Profantová, Naďa, 1962- 2005
Budní hospodářství v Krkonoších z pohledu archeologie = Die Baudenwirtschaft im Riesengebirge aus archäologischer Sicht / Hartmanová, Olga, 1979- 2005
Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy / Hrubý, Petr, 1973- 2006
Ein Beitrag zur Datierung der Funde vom Typ Vrhaveč in Westböhmen / Čujanová-Jílková, Eva 1995
The archaeology of the Bayeux Tapestry / Harfield, Clive 1996
Doklady textilní výroby v 6.-12. století na území Čech, Moravy a Slovenska / Březinová, Helena, 1972- 1997
Settlement patterns within the domain of Plasy abbey, Bohemia: 1100-1400 A.D / Charvátová, Kateřina, 1950- 1993
Early medieval settlement study in Bohemia: tradition and perspectives / Gojda, Martin, 1956- 1992
Die westbömische Hügelgräberkultur auf den Gräberfeldern bei Podražnice (bez.Domažlice) / Čujanová-Jílková, Eva 1992
Notes on the social structure of Bohemia in the 11th-12th century / Charvát, Petr, 1949- 1992
Mohylové pohřebiště u Mírkovic, okres Domažlice / Chytráček, Miloslav, 1959- 1990
K původu jména Zlaté stezky / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1990
Krajina v současném pojetí britské středověké archeologie / Gojda, Martin, 1956- 1989
K některým otázkám vztahu palynologie a studie středověkého osídlení / Klápště, Jan, 1949- 1989
K časně slovanským nalezištím v exponovaných polohách na území Čech / Bubeník, Josef, 1942- 1988
Mamutí kosti jako konstrukční prvky paleolitických obydlí / Valoch, Karel, 1920-2013 1988
K sociální struktuře kultury popelnicových polí / Kytlicová, Olga, 1927-1989 1988
Sídelní areály pravěkých zemědělců / Neustupný, Evžen, 1933- 1986
Der Schild und der Depot aus Plzeň-Jíkalka / Kytlicová, Olga, 1927-1989 1986
Rentgenofluorescenční analýzy bronzu z Plzně-Jíkalky / Frána, Jaroslav, 1934- 1986
K současnému stavu studia slovanského pohanství : zum derzeitigen Stand des Studiums des slawischen Heidentums = k sovremennomu položeniju issledovanij slavjanskogo jazyčestva : k 100. výročí narození Jana Eisnera / Váňa, Zdeněk, 1924-1994 1985
Antropologie pozdně halštatské a časně laténské skupiny z Manětína-Hrádku / Chochol, Jaromír, 1926-1990 1984
Časně laténské sídliště v Bolešinách, okr. Klatovy / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1984
Untersuchungen zur Schmiedetechnik auf den keltischen Oppida = výzkum kovářské techniky na keltských oppidech = izučenie kuznečnoj techniki na kel´tskich oppidumach / Pleiner, Radomír, 1929- 1982
Rýžování zlata v Čechách = Goldwäschen in Böhmen = promyka zolota v Čechii / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1982
Rovinná sídliště pozdní doby bronzové v západních Čechách = Die Flachlandsiedlungen der Spätbronzezeit in Westböhmen = ravinnye selišča epochi pozdnej bronzy v zapadnoj Čechii / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1981
Keltské rotační mlýny v Čechách = Keltische Drehmühlen in Böhmen = Kel´tskie rotacionnye mel´nicy v Čechii / Waldhauser, Jiří, 1945- 1981
František Frýda, Středověké sklo v západních Čechách, 1979 / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1981
Kulturní vztahy západních Čech k sousedním oblastem na počátku střední doby bronzové = Die Kulturbeziehungen Westböhmens zu den Nachbargebieten zu Beginn der mittleren Bronzezeit = Kul´turnye otnošenia zapadnoj Čechii k smežnym oblastjam v načale epochi srednej bronzy / Čujanová, Eva, 1928-2009 1981
Nástin chronologie laténských skleněných náramků v Čechách = Chronologischer Abriss der latènzeitlichen Glasarmringe in Böhmen = Nabrosok chronologii latenskich stekljannych brasletov v Čechii / Venclová, Natalie, 1945- 1980
Pohledy do současné skythologie = Einglick in die gegenwärtige Skythologie = Očerk sovremennogo skifovedenija / Hrala, Jiří, 1931-2002 1980
Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově - "Na vrchu" : příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury / Zápotocký, Milan, 1933- 2008
Jan Filip : bibliografie 1960-1969 = Bibliographie 1960-1969 / Rataj, Jan, 1913-2002 1970
Raněstředověké dlaždice v Čechách - II / Hejdová, Dagmar, 1920-2009 1970
Der donauländische Vorhügelgräberhorizont A2B1 und neue Funde aus Westböhmen / Čujanová, Eva, 1928-2009 1967
Funde von Pflanzenresten in der Siedlung Meclov-Březí / Opravil, Emanuel, 1933-2005 1967
Studie o středověkém skle v Čechách : (soubor z Plzně, Solní ul.) / Hejdová, Dagmar, 1920-2009 1967
Die älteste böhmische Keramik mit Zinn-Bleiglasur : zum siebzigsten Geburtstag des † Professors Dr. Jan Květ / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1967
Hradištní nůžky v Československu : k poctě 70. narozenin Dr. Ivana Borkovského DrSc. / Beranová, Magdalena, 1930- 1967
Časně středověké nálezy jehlic v českých zemích : k poctě 70. narozenin Dr. Ivana Borkovského DrSc. / Krumphanzlová, Zdeňka, 1931-2002 1967
Bernard Rackham: Medieval English pottery / Reichertová, Květa, 1921-2004 1967
Interprétation historique de l´ornement linéaire / Soudský, Bohumil, 1922-1976 1966
Die Schnurkeramik in Mitteleuropa : zur Herausstellung der Fundgruppen und der Frage ihrer gegenseitigen Beziehungen / Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 1966
Streitäxte und Streitaxtkulturen / Zápotocký, Milan, 1933- 1966
Die älteste Phase der Glockenbecherkultur in Böhmen und Mähren / Hájek, Ladislav, 1909-1987 1966
Der Ritus der slawischen Skelettfriedhöfe der mittleren und jüngeren Burgwallzeit in Böhmen / Krumphanzlová, Zdeňka, 1931-2002 1966
Životní jubileum Jiřího Neustupného / R. 1966
Obydlí na pozdně halštatských sídlištích / Soudská, Eva, 1922-2015 1966
Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici) : ke vztahu archeologie a "událostní historie" / Štefan, Ivo, 1978- 2009
Studně na laténských oppidech. Jansová, Libuše, 1904-1996 1960
Význam typologie železářských pecí v době římské ve světle nových nálezů z Čech / Pleiner, Radomír, 1929- 1960
Příspěvek k otázce osídlení jihozápadních Čech v časné době bronzové / Šaldová-Štefanová, Věra, 1922- 1960
Jan Filip šedesátníkem / Böhm, Jaroslav, 1901-1962 1960
Mohylové pohřebiště na Hájku u Šťáhlav, okres Plzeň / Čujanová, Eva, 1928-2009 1959
Příspěvek k otázce bronzových tepaných nádob z mladší a pozdní doby bronzové / Kytlicová, Olga, 1927-1989 1959
Středověká keramika datovaná mincemi / Reichertová, Květa, 1921-2004 1959
Studně na laténských oppidech. Jansová, Libuše, 1904-1996 1960
Mísy v západoslovanské keramice / Váňa, Zdeněk, 1924-1994 1958
Kachle na Pražském hradě. Příspěvek k datování tyglíkového kachle / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1958
Nejstarší a nejmladší horizont západočeské mohylové keramiky na pohřebišti v Plzni - Nové Hospodě / Čujanová, Eva, 1928-2009 1958
O pohřebním ritu milavečské kultury v západních Čechách / Rybová, Alena, 1931- 1958
Staroslovanské obilnářství v českých zemích / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1958
Dosavadní výsledky anthropologického rozboru lužických žárových pohřbů z českých zemí / Chochol, Jaromír, 1926-1990 1958
Použití zvířecích kostí při výrobě nástrojů a ozdobných předmětů / Zikmundová, Eva, 1930- 1958
Raně středověké opevnění vnějšího areálu hradiště Budeč / Bartošková, Andrea, 1952- 2010
Graduál bratra Gotzwina, mnicha kláštera nepomuckého / Friedl, Antonín, 1890-1975 1928
Humprecht Jan Černín jako mecenáš a podporovatel výtvarných umění v době své benátské ambasády : (1660-1663) / Kalista, Zdeněk, 1900-1982 1928
Porost a podnebí Čech v pravěku : (z předběžných studií k prehistorické geografii Čech) / Filip, Jan, 1900-1981 1930
Typ sv. Václava na pečeti University Karlovy a ve Viatiku Jana ze Středy a jeho deriváty / Chytil, Karel, 1857-1934 1930
Ikonografie Prahy od konce XV. do polovice XIX. stol. / Novotný, Antonín, 1891-1978 1930
Odstoupení dra Ant. Podlahy z činnosti v Archaeologické komisi a slavnostní rozloučení A. k. s ním dne 26. února 1930 1930
Únětická keramika v Čechách : předběžná studie. Stocký, Albín, 1876-1934 1926
Iluminované popsání cesty Karla IV. do Francie v soudobém rukopise Národní knihovny v Paříži / Cibulka, Josef, 1886-1968 1926
K rodopisu mistrů gmündských / Chytil, Karel, 1857-1934 1926
Příspěvky k dějinám české barokní architektury : skupina římského směru : G. B. Matthaei / Stefan, Oldřich, 1900-1969 1926
Codex gigas, český rukopis románský v královské knihovně ve Stockholmu / Friedl, Antonín, 1890-1975 1926
K otázce našich rotund / Birnbaum, Vojtěch, 1877-1934 1926
Albín Stocký, Pravěk země české : I. : Věk kamenný / Stocký, Albín, 1876-1934 1926
Únětická keramika v Čechách : předběžná studie. Stocký, Albín, 1876-1934 1927
Byzantské šperky v Čechách a na Moravě / Niederle, Lubor, 1865-1944 1927
Předřímské bronzové nádoby na území Československé republilky / Grbić, Miodrag 1927
Matěj Bernard Braun v Jaroměři / Matějček, Antonín, 1889-1950 1927
Kodex Jana z Jenštejna : iluminovaný rukopis české školy malířské v knihovně Vatikánské / Friedl, Antonín, 1890-1975 1927
České filigrány XVII. století / Zuman, František, 1870-1955 1927
Příspěvky k dějinám české barokní architektury. O slohové podstatě centrálních staveb u Kil. Ign. Dienzenhofera / Stefan, Oldřich, 1900-1969 1927
Rozšíření kultury únětické / Böhm, Jaroslav, 1901-1962 1925
Iluminované rukopisy svatojirské XIV. a XV. věku v Universitní knihovně pražské / Matějček, Antonín, 1889-1950 1925
Francouzské a flámské iluminované rukopisy v knihovně premonstrátské kanonie v Nové Říši / Cibulka, Josef, 1886-1968 1925
Madona svatoštěpánská a její poměr k typu Madony vyšebrodské a k české malbě XV. stol. / Chytil, Karel, 1857-1934 1925
Kreslený filigrán v rukopisech XII. - XIV. století : studie vzniku a forem lineárního ornamentu / Květ, Jan, 1896-1965 1925
České rotundy / Guth, Karel, 1883-1943 1925
Oslava osmdesátých narozenin prof. Nikodema Pavloviče Kondakova 1925
Sedlecký antifonář z r. 1414 v knihovně kláštera v Nové Říši / Matějček, Antonín, 1889-1950 1925
Svatojirský žaltář z XIV. stol. v knihovně Národního musea v Praze / Matějček, Antonín, 1889-1950 1925
Z počátků písmolijectví v Čechách v 18. stol. / Volf, Josef, 1878-1937 1925
Memorandum Archeologické komise o pozemkové reformě vzhledem k památkám historickým a uměleckým 1925
Luborovi Niederlovi k 60. narozeninám : 20. IX. 1865. - 20. IX. 1925. / Buchtela, Karel, 1864-1946 1925
Studie o hallstattské kultuře v Čechách / Stocký, Albín, 1876-1934 1925
Materialie k životopisu Ign. Fr. Platzera / Volavka, Vojtěch, 1899-1985 1925
Příspěvky k dějinám umění z archivu města Horažďovic / Birnbaumová, Alžběta, 1898-1967 1925
Zpráva o archeologických výzkumech v Plzenci na Hůrce v létě 1925 / Friedl, Antonín, 1890-1975 1925
Pražské novogotické stavby profánní / Hofman, Jan, 1883-1945 1923
Příspěvky k dějinám českého umění illuminátorského z II. pol. XIV. a poč. XV. století / Chytil, Karel, 1857-1934 1923
Filigrán mimoňský a hamerský / Zuman, František, 1870-1955 1923
Příspěvky k dějinám deskového malířství českého / Matějček, Antonín, 1889-1950 1923
České filigrány XVI. století / Zuman, František, 1870-1955 1923
Zpráva o postupu a výsledku archeologických výzkumů a restauračních prací na Hůrce v Plzenci roku 1922 / Friedl, Antonín, 1890-1975 1923
Studie o českém neolithu / Stocký, Albín, 1876-1934 1920
Kovářovy fresky / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1920
Pamětní spis Archeologické komise při České akademii, podaný presidentovi republiky na ochranu ohrožených památek církevních / Česká akademie věd a umění. Archeologická komise 1920
Studie o českém neolithu / Stocký, Albín, 1876-1934 1921
Dienzenhofrovský motiv / Mádl, Karel Boromejský, 1859-1932 1921
Profesor Dr. Max Dvořák zemřel náhle dne 8. února 1921 [...] / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1921
Ant. Balšánek (1865-1921) [...] / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1921
Jubileum Josefa Mánesa (1820-1920) [...] / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1921
Archeologické badání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasech / Friedl, Antonín, 1890-1975 1921
Merovejská kultura v Čechách / Niederle, Lubor, 1865-1944 1918
Tabulové obrazy ve sbírkách Zemského musea / Chytil, Karel, 1857-1934 1918
Sluneční hodiny ze slonové kosti z r. 1598 / Rosický, Václav, 1850-1929 1918
Astroláb z r. 1532 / Rosický, Václav, 1850-1929 1918
Molitorovy fresky v Čechách / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1918
Obrazárna města Plzně / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1918
J. Zach. Quast / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1918
Další příspěvky k poznání naší kultury hradištní a některé úvahy / Axamit, Jan, 1870-1931 1919
Před novými úkoly / Niederle, Lubor, 1865-1944 1919
Fahrenschonovy výpisy z knih a listin staroměstského pořádku malířského / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1919
Joseph Déchelette / Schránil, Josef, 1893-1940 1919
České obrazy tabulové ve Waldesově obrazárně / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1919
Studie o českém neolithu / Stocký, Albín, 1876-1934 1919
Státní Archaeologický ústav československý / Niederle, Lubor, 1865-1944 1919
Ethnogenie českého národa na základě archaeologickém a anthropologickém / Matiegka, Jindřich, 1862-1941 1917
Palkovy fresky v Čechách / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1917
Nově poznané obrazy Petra Brandla / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1917
Megalithy v Čechách a otázka megalithických staveb vůbec / Šimek, Emanuel, 1883-1963 1915
Manual pražského pořádku malířského z let 1600-1656 / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1915
Dvě kresby Jiljí Sadelera / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1915
K. V. Herain: České malířství od doby Rudolfinské do smrti Reinerovy [...] / Štech, V. V. 1885-1974 1915
Drobné příspěvky k Soupisu : Plzenec : farní chrám : pozdně gotická soška Madonny s Ježíškem [...] / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1915
Drobné příspěvky k Soupisu / Podlaha, Antonín, 1865-1932 1916
Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699-1781 / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1916
Starý portál z hradu Krasíkova neboli Švamberka / Wagner, Hugo Vítězslav 1916
Několik poznámek o byzantinisujících formách českých denárů / Matějček, Antonín, 1889-1950 1916
Soupis nálezů antických mincí v Čechách / Schránil, Josef, 1893-1940 1916
Malíř Ludvík Kohl, jako zobrazovatel chrámu sv. Víta v Praze / Kuchynka, Rudolf, 1869-1925 1916
Zpráva o záležitostech soupisu zvonů / Chytil, Karel, 1857-1934 1916
Knižní malířství doby předkarolínské / Matějček, Antonín, 1889-1950 1916
Antifonář českého původu v klášteře Vorau ve Štýrsku / Sochor, Stanislav, 1882-1959 1913
Malíř Petr Kek z Prahy († 1730) či Jan Zikmund Müller z Augšpurku? / Mareš, František, 1850-1939 1913
Království české v roce 1771 / Adámek, Karel Václav, 1868-1944 1913
O keramice ranně latènské / Eisner, Jan, 1885-1967 1914
Architektonické náčrtky starších malířů a kreslířů / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1914
Staré nástěnné malby v děkanském kostele v Horažďovicích / Vydra, Štěpán Karel, 1861-1911 1914
Ferdinand J. Lehner (1837-1914) [...] / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1914
Rukopisy doby románské s miniaturami české a v Čechách / Matějček, Antonín, 1889-1950 1914
Architektura v devatenáctém století / Kramář, Vincenc, 1877-1960 1914
Pokusy o soubornou publikaci českých památek v XIX. stol. / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1914
Výstava hodin v Umělecko-průmyslovém museu v Praze / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1914
K třídění keramiky hradištní / Eisner, Jan, 1885-1967 1914
Poznámky k otázce slovanskosti našich polí popelnicových / Niederle, Lubor, 1865-1944 1914
Jan Herain (1848-1914) / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1914
Mikulovice : pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce = Early Bronze Age cemetery on the Amber Road / Ernée, Michal, 1963- 2020
Funkční klasifikace a vývoj vrchnostenských sídel ve středověkých a raně novověkých Čechách = The functional classification and development of elite seats in medieval and early modern Bohemia / Novák, David 2019

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.