Skip to main content

Detail dokumentu

Obsah

Seznam literatury

Hodnocení

[Loading...]
??% ...x hodnoceno Čtenáři
Ohodnoťte dílo:
Epigraphica & sepulcralia : sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech ... až ...
Změna podnázvu: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií IV (2013)
Další původce: Ústav dějin umění (Akademie věd ČR) - nakladatel, vydavatel
Rozsah: ^^^svazků ; 21 cm
ISSN: 2336-3363
Nakladatelské údaje: Praha: Artefactum, 2005-

Věcné téma: sepulkrální památky - Evropa střední
Věcné téma: epigrafika - Evropa střední
Věcné téma: dějiny pomocných věd historických
Forma/žánr: sborníky konferencí
Aktuální periodicita: Vychází nepravidelně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2022 13; 11; 12;
2021 10;
2020 9;
2019 8;
2016 7;
2015 6;
2014 5;
2013 4;
2005 1;
(2008-2010, vyd. 2011) 3;
(2006-2007, vyd. 2009) 2;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Poznámky k figurálnímu sepulkrálnímu sochařství jagellonské doby Chlíbec, Jan, 1953- 2005
Ideál a skutečnost. (Historické a badatelské peripetie kolem královského pohřebiště v katedrále sv. Víta v Praze v době Lucemburků) Benešovská, Klára, 1950- 2005
Vývoj obrazové dokumentace sepulkrálních památek a památek epigrafických Pojsl, Miloslav, 1945-2016 2005
České a moravské náhrobky let 1780-1830 :databáze a její význam Prahl, Roman, 1949- 2005
Pohřební ceremonie Petra Voka z Rožmberka a jejich konfesijní pozadí Šroněk, Michal, 1952- 2005
Snahy o evidenci sepulkrálních památek v českém Slezsku od konce 16. do konce 20. století Müller, Karel, 1958- 2005
Nápisy na české figurální sepulkrální plastice jagellonského období Roháček, Jiří, 1962- 2005
K počátkům soupisu sepulkrálních památek na Moravě Pojsl, Miloslav, 1945-2016 2005
Poznámky k vybraným náhrobníkům Španělů 16. a 17. století v Praze Štěpánek, Pavel, 1942- 2005
Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu Svobodová, Markéta, 1971- 2009
Nástěnný náhrobník Burjana Osovského (zemř. 1563) s podobiznou sochaře Mikuláše Krka Hlobil, Ivo, 1942-2021 2009
Italské typy funerálních monumentů v české a moravské sepulkrální skulptuře konce 15. - počátku 17. století Chlíbec, Jan, 1953- 2011
Sepulcra sub fornicibus :Středověké křížové chodby a jejich pohřební funkce Kudlíková, Martina, 1981- 2011
Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace Komárek, Filip, 1982- 2013
Židovský hřbitov v Dřevíkově :Vývoj židovského náhrobku v 18.-20. století na venkovském hřbitově ve východních Čechách 2019
Epigrafický kontext arabských číslic Prix, Dalibor, 1961- 2009
Exkurz do nápisového fondu severního Plzeňska na příkladu sepulkrálních památek v Rabštejně nad Střelou, Manětíně a Plasích Romportlová, Lucie 2009
The Choir, the High Altar and the Ducal Graves in the Franciscan Church in Cracow in the 13th centrury = Chór, vysoký oltář a knížecí hroby ve františkánském kostele v Krakově ve 13. století Szyma, Marcin 2021
Náhrobník sv. Vintíře - ano, či ne? =The Tombstone of St Gunther (Vintíř) - yes or no? Cimler, Čestmír 2021
Skoro jako pánové: Tumby slezských rytířů v 15. a první polovině 16. století a česko-moravské prostředí =Almost like lords : the tombs of Silesian knights in the 15th and first half of the 16th centuries and the Bohemian-Moravian milieu Czechowicz, Bogusław, 1967- 2021
The Tombstone of the Knight of the Kryštof Kropáč Family od Nevědomí in the Hungarian National Museum in Budapest. :contribution ot the Style Syncretism in the First Half of the 16th Century in Moravia = Náhrobek rytíře Kryštofa Kropáče z Nevědomí (†1535) v Maďarském národním muzeu v Budapešti: příspěvek k slohovému synkretismu první poloviny 16. století na Moravě Myslivečková, Hana, 1948- 2021
Sepulkrálie stúpencov reformácie na území Slovenska v 16. a v 17. storočí =Sepulchral monuments of the adherents of the Reformation on the territory of Slovakia in the 16th and 12th centuries Čovan, Miroslav, 1978- 2021
Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy (†1658) = Three Olomouc inscription plaques connected with Chapter Dean Claudio Sorina of Mantua (†1658) Dolejší, Kateřina, 1978- 2021
Neznámé náhrobní kameny z Pražského hradu = The unknown tombstones from Prague Castle Oulík, Jan 2021
Pohřebiště rodu Kolovratů v Dolním Ročově = Cemetery of the Kolowrats in Dolní Ročov Hlinomaz, Milan, 1959- 2021
Budování místa šlechtické rodové paměti na příkladu pohřbů hrabat Kinských ve Sloupu v Čechách = Building a place of aristocratic family memory using the example of burials of Counts Kinský in Sloup in Bohemia Zeman, Václav 2021
Mosaic imports for sepulchral architecture in Bohemia and Moravia (Albert Neuhaser, Tiroler Malerei - und Mosaikansalt, Bayerische Mosaikanstalst, Puhl und Wagner, Leopold Forstner) = Importy mozaik pro sepulkrální architekturu v Čechách a na Moravě (Albert Neuhauser, Tiroler Malerei - und Mosaikanstalt, Bayerische Mosaikanstalt, Puhl and Wagner, Leopold Forstner) Křenková, Zuzana, 1982- 2021
Židovský hřbitov v Myslkovicích = The Jewish Cemetery in Myslkovice Steinová, Iva, 1952- 2021
Židovský hřbitov v Praze (1857) Jaroslava Čermáka = The Jewish Cemetery in Prague (1857) by Jaroslav Čermák Mikulcová, Anežka, 1992- 2021
Židovské náhrobky jako zdroj historické informace = Jewish tombstones as a source of historical information Chvátal, Václav, 1968- 2021
Rozdílná řešení oddělní určených pro muslimy na švýcarských komunálních hřbitovech = Different solutions of cemetery fields for Muslims at Swiss municipal cemeteries Klapetek, Martin, 1977- 2021
Mozaiky firmy Neuhauser Innsbruck na pražských hřbitovech = The mosaics of the Neuhauser Innsbruck company at Prague cemeteries Kracík Štorkánová, Magdalena 2021
The Reutilisation of Roman Gravestones in Medieval Hungary = Znovuvyužití římských náhrobků ve středověkých Uhrách Lővei, Pál 2022
Memoria digni : on the Epigraphic Fomulary of Funerary Monuments in Medieval Hungray, Wallachia, and Moldavia = Memoria digni: k epigrafickým formulářům funerálních památek ve středověkých Uhrách, Valašsku a Moldávii Albu, Ioan 2022
Kamenná socha Madony s nápisem :výzva nejen pro epigrafiky = Stone Statue of Madonna with Inscription : A Challenge Not Only for Epigraphers Benešovská, Klára, 1950- 2022
The First Chapel and Tomb of St Hyacinth in the Dominican Church in Cracow = První kaple a náhrobek svatého Hyacintha v dominikánském kostele v Krakově Szyma, Marcin 2022
K výzkumu a autenticitě tovačovského quattrocenta = On the Research and Authenticity of the Tovačov Quattrocento Hlobil, Ivo, 1942-2021 2022
Epigrafický archaismu versus primitivismus : několik poznámek ke vztahu epigrafiky a architektury na konci středověku = Epigraphy Archaism versus Primitivism : A Few Comments ot the Relations between Epigraphy and Architecture at the end of the Middle Ages Czechowicz, Bogusław, 1967- 2022
Náhrobky a epitafy Italů žijících v českých zemích v období 1500-1620 =Tombstones and Epitaphs of Italians in the Czech Lands during 1500-1620 Chlíbec, Jan, 1953- 2022
Náhrobník olomouckého probošta Ondřeje Pavláta z Olšan z roku 1553 :další nalezená sepulkrální památka z katedrály sv. Václava v Olomouci = Tombstone of Ondřej Pavlát of Olšan, Provost of Olomouc, from 1553 : Another Sepulchral Monument from Saint Wenceslas Cathedral in Olomouc Müller, Karel, 1958- 2022
Epitaf Viléma z Janovic v Tübingenu =Epitaph of Wiliam of Janovice in Tübingen Ryantová, Marie, 1964- 2022
Ztracený epitaf a náhrobník Václava Hájka z Libočan =The Lost Epitaph and Tombstone of Václav Hájek of Libočany Mezihoráková, Klára, 1975- 2022
Epitaf Markéty Pichlerové :jeho ikonografie a kulturně-historické souvislosti = Epitaph of Markéta Pichlerová : Its iconography and Cultural and Historical Contexts Gaudek, Tomáš, 1980- 2022
Wydatki norbertanek na Zwierzyńcu na pogrzeby i nagrobki w najstarszych rachunkach klasztornych 1662 = The Funeral and Tombstone Expenses of the Norbertine Canonesses in Zwierzyniec in the Oldest Convent Accounts from the 1662-1679 Przybyłowicz, Olga Miriam 2022
Epigrafia a jej prínos pre prozopografický a archívny výskum, na príklade osobností z Bardejova v 16. a 17. století =Epigraphy and Its Contribution to Prosopography and Archival Research in the Example of Bardejov Personalities in the 16th and 17th Centuries Čovan, Miroslav, 1978- 2022
Středověké sepulkrálie kláštera obutých augustiniánů v Domažlicích očima barokních klášterních historiografů =Medieval Sepulchral Monuments of the Calced Augustinians in Domažlice through the Eyes of Baroque Monastic Historiographers Hrdinová, Martina, 1974- 2022
Glorifikační obrazy vyšebrodského opata Hermanna Kurtze =Glorification Depiction of Hermann Kurtz, Abbot of Vyšší Brod Hlinomaz, Milan, 1959- 2022
Putování "Vavákovskou" krajinou =Travelling through "Vavák's" Countryside Oulík, Jan 2022
Hrob známého vojína :de-anonymizace válečných pomníků a hromadných hrobů jako modernizační proces? = Tomb of a known soldier : de-anonymization of wae memorials and mass graves as a modernization process Michlová, Marie, 1989- 2022
Nejstarší hroby v katedrále sv. Víta a otázka jejich datování =The Earliest Graves in Saint Vitus Cathedral and Their Dating Issue Vrána, David, 1980- 2022
Starobylý motiv okrídleného slnka (Náhrobok Františky Wittchen na Spiši) = The Ancient Motif od the Winged Sun (Epitaph Of Franziska Wittchen at Spiš) Herucová, Marta, 1956- 2022
Nápisová kultura v ranom a vrcholnom stredoveku =Epigraphic culture of Bratislava in the early and high Middle Ages Šedivý, Juraj, 1971- 2022
Židovské hřbitovy jako součást české krajiny v měnícím se pohledu veřejnosti a badatelů :k různorodosti motivací zájmu, k dosaženým výsledkům výzkumu a ke konfliktu mezi odborným i občanským zápalem a společenskopolitickou situací = Jewish Cemeteries as Part of the Czech Landscape in the Changing Perspective of the Wider Public and Researchers: on the Variety of Interest Motivation, Achieved Research Results, and the Conflict between Professional and Lay Enthusiasm and the Social-Political Situation Soukupová, Blanka, 1965- 2022
Výzkum nápisů psaných latinkou na muslimských hrobech v Německu a Rakousku =Research of Roman Letter Inscriptions on Muslim Graves in Germany and Austria Klapetek, Martin, 1977- 2022
Slov, obraz a text : Najstaršie stredoveké sepulkrálie zo Slovenska a semiliteralita = Word, Picture and Text: The oldes sepulchral monuments from Slovakia and semi-literacy Šedivý, Juraj, 1971- 2022
Několik poznámek k náhrobníkům z raného a počátku vrcholného středověku = Several notes on the tombstones from the Early and beginning of the High Middle Ages Podhorský, Jan 2022
The Master of the Stibor Tombs : the Fifteenth-century Buda Workshop of Sculptor-Enterpreneur = Mistr náhrobků Stiborů : budínská díla sochaře-podnikatele z 15. století Lővei, Pál 2022
Středověké epitafy a sepulkrálie v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu = Medieval epitaphs and sepulchral monuments in the collections of the National Heritage Institute Gaudek, Tomáš, 1980- 2022
Náhrobník Martina Šípa z Bránice (1509) v Opavě : nový přírůstek k pozdně gotickým sepulkrálním památkám českého Slezska = The tombstone of Martin Šíp from Bránice (1509) in Opava: a new addition to the late Gothic sepulchral monuments of Bohemian Salesia Müller, Karel, 1958- 2022
Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci jako pohřebiště nižší šlechty = The church of the Nativity of St John the Baptist in Český Rudolec as a burial ground of the lower nobility Míchalová, Zdeňka, 1984- 2022
Sepulkrální památky v klášteře Svaté Dobrotivé v Zaječově = Sepulchral monuments in the monastery of Svatá Dobrotivá in Zaječov Hlinomaz, Milan, 1959- 2022
Nápisová deska typu tabula ansata v moravské raně renesanční sepulkrální tvorbě = The inscription plate of the tabula ansata type in Moravian early Renaissance sepulchral production Myslivečková, Hana, 1948- 2022
Dokumentace Starého židovského hřbitova v Praze = Documentation of the Old Jewish Cemetery in Prague Polakovič, Daniel, 1975- 2022
Sepulkrálne pamiatky šľachtického rodu zo Seče ako súčasť historicko-genealogického výskumu rodu = Sepulchral monuments of the aristocratic family from Seč (Szécsi) as a part of historical-genealogical research of the family Tihányiová, Monika 2022
Daleko od svých, daleko od domova : Hroby členů uherského rodu Báthory = Far from family, far from home : the tombs of the members of the Hungarian family of the Báthory Chalupová, Helena 2022
Nápisový náhrobník v jižní věži kostela sv. Mořice v Olomouci a jeho výpovědní hodnota = The inscription tombstone in the south tower of the church of St Maurice in Olomouc and its testimonial value Belšík, Ondřej, 1976- 2022
Epitaf Jáchyma z Hradce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci ve světle archivního, restaurátorského a materiálového průzkumu = Epitaph of Joachim of Hradec in the church of the Assumption of the Virgin Mary in Jindřichův Hradec in light of the archival, restoration and material research Míková, Zdeňka, 1937- 2022
In ambitu sepulta es : sepulkrální témata ve středověkých mendikantských ambitech a pokus o jejich interpretaci = In ambitu sepulcra est: Sepulchral themes in medieval mendicant cloisters and an attempt at their interpretation Kudlíková, Martina, 1981- 2022
Pozdně gotický náhrobník dolnokounického probošta Jana z Althannu = The Late Gothic tombstone of the Dolní Kounice provost Johann of Althann Vácha, Zdeněk, 1958- 2022
Renesanční epitafy a sepulkrálie v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu = Renaissance epitaphs and sepulchral monuments in the collections of the National Heritage Institute Gaudek, Tomáš, 1980- 2022
Fragmenty mříže z náhrobku sv. Ivana v Muzeu hlavního města Prahy = Fragments of a grate from the tombstone of St Ivan in the Museum of the Capital City of Prague Bělová, Jana, 1977- 2022
Dvakrát k sepulkráliím Tachovska = Twice of the sepulchral monuments of the Tachov region Oulík, Jan 2022
Sepulkrální památky v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí Kvardová, Martina 2022
Kaplové hrobky na Malostranském hřbitově Horská, Pavla, 1927-2021 2022
Decoration of Dittrich family tomb in Krásná Lípa mosaic production from Berlin Říhová, Vladislava, 1978- 2022
Olšanské hřbitovy - "velkoměsto mrtvých" na konci 19. a 20. století : odborný a občanský zájem Soukupová, Blanka, 1965- 2022

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.