INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH  INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH

Informační systém o archeologických datech Národního památkového ústavu (ISAD) představuje soubor aplikačních nástrojů v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), jenž slouží k evidenci, správě a prezentaci archeologické části kulturního dědictví České republiky. Prostřednictvím systému ISAD se Národní památkový ústav snaží naplňovat závazky České republiky, které plynou z mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované pod č. 99/2000 Sb. m. s., tzv. Maltské konvence.

ISAD slouží na jedné straně jako zdroj údajů potřebných při zabezpečování ochrany archeologického kulturního dědictví jak pro orgány státní a veřejné správy, tak pro vlastníky a uživatele nemovitostí, na kterých se archeologické nálezy vyskytují nebo můžou vyskytovat. Systém tak sehrává významnou informativní roli při naplňování povinnosti zabezpečit záchranný archeologický výzkum na územích s archeologickými nálezy ve smyslu § 22. odst. 2 a §23b zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Zároveň ISAD slouží jako moderní platforma pro prezentaci prvků archeologického dědictví na území České republiky a odborných informací o nich nejenom odborníkům, ale též široké veřejnosti.

Páteří systému ISAD je databáze Státní archeologický seznam České republiky (SAS), která eviduje prvky archeologického dědictví jako Území s archeologickými nálezy (ÚAN). Evidence archeologického dědictví v SAS je založena na kategorizaci ÚAN na principu očekávatelnosti a předpokladu výskytu archeologických nálezů v krajině do 4 stupňů (ÚAN I – území s jednoznačným výskytem archeologických nálezů, ÚAN II – území s důvodně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, ÚAN III – území, kde se výskyt archeologických nálezů v současnosti nepředpokládá, ale není možné ho jednoznačně vyloučit, ÚAN IV – území bez archeologických nálezů). Evidenční jednotku SAS tak představují jednotlivá ÚAN, kterým jsou v databázi SAS přiřazeny záznamy se strukturovanými popisnými údaji. Ty se vytváří pro ÚAN v kategorii I, II a IV, jelikož ÚAN kategorie III představuje veškeré zbylé území státu mezi nimi. Každému ÚAN v databázi SAS je zároveň přiřazeno prostorové vymezení (polygon), publikované v mapové aplikaci SAS.

Součástí ISAD je dále databáze dat o památkově nejhodnotnějších prvcích archeologického kulturního dědictví, které jsou evidovány jako významné archeologické lokality (VAL) v Soupisu Památkového katalogu. Databázi VAL tvoří seznam kulturních památek archeologické povahy, ale také dosud nechráněné nemovitosti, jež jsou nositeli památkových hodnot. Dále do ISAD patří údaje o významných archeologických plochách (VAP), představující části území historických sídel, kde je nejlépe zachovaný terén s nenarušenými hodnotnými archeologickými situacemi.

 

 

Aplikace

Mapová aplikace

Ostatní