Agregátor obsahu  Agregátor obsahu

Otevřená data ÚSKP

     Národní památkový ústav nově poskytuje vybrané veřejně dostupné údaje z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky ve formě tzv. otevřených dat, tj. jako data úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací.

    V datových sadách jsou zahrnuty aktuálně chráněné nemovité kulturní památky, národní kulturní památky, památky světového děditví na seznamu UNESCO a aktuálně chráněná území (rezervace, zóny) a ochranná pásma a tzv. nárazníkové zóny památek UNESCO, vždy k určitému datu. Datové sady jsou aktualizovány 1x za měsíc k poslednímu dni daného měsíce.

Otevřená data NPÚ jsou dostupná ze stránky Památkového katalogu nebo přímo zde https://pamatkovykatalog.cz/openData.

Více o otevřených datech najdete na portálu otevřených dat zde https://data.gov.cz/.


Nové aplikace Informačního systému o archeologických datech

Od 3. července 2023 jsou v prostředí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) zpřístupněny nové aplikace Informačního systému o archeologických datech (ISAD). Veřejné aplikace ISAD jsou dostupné na adrese https://isad.npu.cz, základní informace poskytuje rozcestník v rámci IISPP https://iispp.npu.cz/rozcestniky/isad.

Základní součástí ISAD je Státní archeologický seznam ČR (SAS), jehož správa je nově zabezpečena v aplikačním prostředí Památkového katalogu, kde jsou také dostupné nezveřejňované položky záznamů SAS. Přístup k interním záznamům v SAS je možné udělit zaměstnancům oprávněných archeologických organizací na základě předem uzavřené dohody o poskytování a využívání dat ISAD.

Pro další informace kontaktujte Odbor archeologie Generálního ředitelství NPÚ, Mgr. Ján Čáni, email cani.jan@npu.cz.


Nové tiskové sestavy v památkovém katalogu

Dnešního dne ( 18. srpna 2021) byly v Památkovém katalogu zprovozněny tiskové sestavy pro NEMOVITÉ památky (tedy Katalogový i Evidenční list).

V souvislosti s tím byl také doplněn návodný text ve Znalostní bázi na Intranetu NPÚ. Text je přístupný přihlášenému uživateli zde: https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy

 

Dalibor Buršík


Jednoduché návody pro uživatele Geoportálu

Pro uživatele Geoportálu památkové péče jsme začali publikovat nové jednoduché návody na blogu Pro(PaGIS) zde https://pagis.npu.cz/category/navody/navody-gpt/.

Poskytování údajů pro účely ÚAP

Na Geoportálu památkové péče byly zveřejněny aktuální informace k poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů.